Mi­li­jar­de ku­na od dr­žav­ne imo­vi­ne

Go­ran Ma­rić uvje­ra­va:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ako

Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne u slje­de­će tri, če­ti­ri go­di­ne os­tva­ri 10 pos­to mo­gu­ćeg, utje­caj na pri­ho­de u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu ra­ču­nat će se u mi­li­jar­da­ma, is­tak­nuo je u če­t­vr­tak u Sa­bo­ru mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić pred­stav­lja­ju­ći Za­kon o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom. Za­kon je us­mje­ren na za­šti­tu i ak­ti­va­ci­ju dr­žav­ne imo­vi­ne, a nje­go­va pri­mje­na, is­ti­če Ma­rić, utje­cat će na rast za­pos­le­nos­ti i bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP).

“To je no­vi za­kon­ski ok­vir za ak­ti­va­ci­ju za­pu­šte­ne imo­vi­ne, alat za po­ti­ca­nje gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti, alat za de­mo­graf­ski im­puls, on će da­ti kri­la ka­pi­ta­lu, po­tak­nu­ti po­du­zet­nič­ki duh i mo­ral i utje­ca­ti na rast po­du­zet­nič­kog op­ti­miz­ma”, re­kao je. Po­seb­no ve­li­ki po­ten­ci­jal G. Ma­rić vi­di u kam­po­vi­ma ilus­tri­ra­ju­ći to pri­mje­rom kam­pa iz Uva­le Sla­na Sel­ce od 100 ti­su­ća kva­dra­ta ko­ji je iz­najm­ljen na 4 mje­se­ca za 2 mi­li­ju­na i 200 ti­su­ća ku­na.

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.