Svih 100 žal­bi u jed­nom pred­me­tu

U ‘caj­t­no­tu’ Pra­vo­moć­no rje­še­nje o ut­vr­đe­nim traž­bi­na­ma po­želj­no pri­je gla­so­va­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­ime, još ne­ma iz­vješ­ća ope­ra­tiv­nih kom­pa­ni­ja za 2017. , a ak­tu­al­na afe­ra, kao i pad već dru­ge ključ­ne fi­gu­re si­gur­no ne­će po­ti­caj­no dje­lo­va­ti na di­rek­to­re kom­pa­ni­ja ko­ji su do­sad ok­li­je­va­li s knji­že­njem jam­s­ta­va na na­čin na ko­ji su to bi­li za­mis­li­li iz­van­red­na upra­va i glav­ni sa­vjet­ni­ci. Sve u sve­mu, či­ni se da će naj­ve­ći vje­rov­ni­ci ko­ji bi su­tra u struk­tu­ri no­vog hol­din­ga tre­ba­li ima­ti i vlas­nič­ku pre­va­gu mo­ra­ti pris­ta­ti na ne­ma­le us­tup­ke ako im je do na­god­be.

Hi­po­tet­ski, ako net­ko poč­ne sp­rje­ča­va­ti na­god­bu, bi li se tra­žio kri­vac za šte­tu ko­ju bi sno­si­li hr­vat­ski gra­đa­ni? Či­ni se da je i to je­dan od “vru­ćih krum­pi­ra” na va­lu ne­pre­dvid­lji­vos­ti kons­te­la­ci­je ve­za­no za do­zi­ra­no pu­šta­nje ma­ilo­va. Pre­ma pro­fe­so­ru Jo­si­pu Kre­ga­ru, ipak, na­ve­de­no je dio Vla­di­ne po­zi­ci­je te ide u pri­log ar­gu­men­ta pre­mi­je­ra ko­ji, ka­že, skre­će po­zor­nost na to da se ne ra­di ve­ća šte­ta od one ko­ja je stvo­re­na.

I dok je afe­ra Hot­ma­il za Vla­du za­vr­še­na stvar s os­tav­kom pot­pred­sjed­ni­ce, uz oče­ki­va­nja da će na­god­ba u za­kon­skom ro­ku bi­ti za­klju­če­na, po­dru­čje even­tu­al­ne od­go­vor­nos­ti za šte­tu i po­ten­ci­jal­nih tuž­bi ne mo­že se is­klju­či­ti. Kre­gar sma­za­kon tra da će tre­ba­ti vi­dje­ti tko ra­di i ka­ko će bi­ti na­gra­đen za pos­ti­za­nje na­god­be, jer ako se po­ja­ve sum­nje u mo­gu­ću ne­rav­no­prav­nost tre­ti­ra­nja vje­rov­ni­ka, on­da će­mo ima­ti, ka­že, pra­vi “kra­val”. Sto­ga pri­če­kaj­mo na­god­bu, is­ti­če te objaš­nja­va da će se ta­ko vi­dje­ti je­su li vje­rov­ni­ci pod­mi­re­ni pod jed­na­kim i rav­no­prav­nim uvje­ti­ma.

“U slu­ča­ju da se po­ka­že da ni­su, imat će­mo sto­ti­ne tuž­bi i ve­li­ke skan­da­le, iz­me­đu os­ta­log i vje­ro­jat­ne tuž­be pro­tiv onih ko­ji su su­dje­lo­va­li u pi­sa­nju na­god­be”, na­vo­di uka­zu­ju­ći i na te­melj­ni prin­cip da onaj tko je skri­vio šte­tu od­go­vo­ra za nju, dok je te­ret do­ka­za na tu­ži­te­lji­ma. Agro­ko­ro­vi sa­vjet­ni­ci ni­su jef­ti­ni, dok je te­melj­ni po­sao ve­zan za ut­vr­đi­va­nje traž­bi­na obav­ljen s če­tve­ros­tru­kim za­kaš­nje­njem npr. tre­ba­lo je oko 260 da­na da se ut­vr­de traž­bi­ne, dok na­la­že 60 da­na. Ma­njak vre­me­na da­nas je raz­log i za­što se vje­ro­jat­no ne­će sti­ći for­mi­ra­ti stal­no vi­je­će vje­rov­ni­ka, pa će pri­vre­me­no ti­je­lo do­bi­ti na­crt na­god­be na su­glas­nost, pre­ma naj­a­va­ma idu­ći tje­dan.

No, u ovom tre­nut­ku još ne pos­to­ji ni pra­vo­moć­no rje­še­nje o ut­vr­đe­nim i os­po­re­nim traž­bi­na­ma, pa na naš upit u ko­joj je fa­zi od­lu­či­va­nje o 100 žal­bi, s VTSa smo do­bi­li od­go­vor da je od­lu­či­va­nje u ti­je­ku u sklo­pu je­dins­tve­nog žal­be­nog pos­tup­ka i pred­me­ta. Pro­cje­nju­je se da će VTS to sti­ći do ro­či­šta za gla­so­va­nje, a naj­kas­ni­je do po­t­vr­de na­god­be. Na­ime, ako VTS u ci­je­los­ti za­vr­ši svoj po­sao i do­bi­je­mo čis­tu si­tu­aci­ju do tre­nut­ka gla­so­va­nja, pr­vos­tu­panj­ski sud ne­će bi­ti u si­tu­aci­ji da sam od­lu­ču­je ko­me da­je, a ko­me odu­zi­ma pra­vo gla­sa me­đu os­po­re­ni­ma.

S dru­ge stra­ne, zbog stro­gog za­kon­skog ro­ka, već se otva­ra i pi­ta­nje ho­će li se mo­ći vo­di­ti pos­tu­pak na­kon 10. sr­p­nja ako se na­kon iz­gla­sa­ne na­god­be po­ja­ve žal­be. Ta­ko se na sku­pu prav­ni­ka u Opa­ti­ji po­ja­vi­lo pi­ta­nje što u slu­ča­ju da se usvo­ji even­tu­al­na žal­ba na Rje­še­nje o po­t­vr­di na­god­be na­kon is­te­ka 15 mje­se­ci pos­tup­ka? Do­la­zi li do obus­ta­ve i ste­ča­ja, i ako je ta­ko tre­ba li oče­ki­va­ti da će se lex do­pu­ni­ti s pro­du­lje­njem ro­ka, upra­vo zbog even­tu­al­nih žal­bi na ovo rje­še­nje. Pred­sjed­nik Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu Ni­no Ra­dić os­ta­vio je tak­vu si­tu­aci­ju otvo­re­nom, ali us­t­vr­div­ši da će se če­ka­ti pra­vo­moć­nost rje­še­nja o po­t­vr­di na­god­be da bi se mo­glo ocje­nji­va­ti je li sud­ski pos­tu­pak okon­čan, neo­vis­no o to­me što prav­ne po­s­lje­di­ce nas­tu­pa­nju pri­je.

BORNA FI­LIĆ/ PIXSELL

nas­ta­vak sa str. 1 Pred­sjed­nik Tr­go­vač­kog su­da Ni­no Ra­dić ka­že: Če­kat će se pra­vo­moć­nost rje­še­nja o po­t­vr­di na­god­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.