FRANJI TUĐMANU’ 13 DA­NA RA­NI­JE

MILIJUNTI PUTNIK NA ‘

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Milijunti putnik u jed­noj go­di­ni na za­gre­bač­ki aero­drom je sti­gao 13 da­na pri­je ne­go la­ni. Viš­nja Mra­zo­vac sle­tje­la je ju­čer avi­onom Emi­ra­te­sa iz Du­ba­ija. No­vi put­nič­ki ter­mi­nal Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man u 2018. bi­lje­ži rast pro­me­ta put­ni­ka od 11%. La­ni je pr­vi put broj put­ni­ka pre­ma­šio tri mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.