IZ­VOZ PRE­KO LU­KE BAR

ŽITARICE IZ VOJVODINE U

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Žitarice iz Vojvodine već ove go­di­ne iz­vo­zit će se pre­ko cr­no­gor­ske Lu­ke Bar, re­zul­tat je sas­tan­ka pred­sjed­ni­ka gos­po­dar­skih ko­mo­ra Cr­ne Go­re i Sr­bi­je s pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­ja Sr­bi­ja­car­go, Mon­te­car­go i Lu­ka Bar, kao i iz­voz­ni­ci­ma ži­ta­ri­ca MK Gro­upom i Agro­glo­be­om iz No­vog Sa­da, ko­ji je odr­žan u sklo­pu pos­lov­nog fo­ru­ma Cr­na Go­ra-Voj­vo­di­na. Sr­bi­ja je 2017. iz­vez­la oko 500.000 to­na pše­ni­ce, 1,660.000 to­na ku­ku­ru­za i 500.000 to­na dru­gih ži­ta­ri­ca i braš­na. Oko po­la ukup­ne tr­go­vi­ne - 1,100.000 to­na odvi­ja se pre­ko Ru­munj­ske, a os­ta­tak pre­ko Ri­je­ke i Ko­pra. Od­lu­ču­ju­ća je bi­la ci­je­na pri­je­vo­za, a do­go­vo­rom o ni­žoj ci­je­ni Lu­ke Bar pos­ta­la je po­nov­no is­pla­ti­va za ko­ris­ni­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.