Slo­ven­ske tvrt­ke sa 6% vi­še za­pos­le­ni­ka

I proš­le go­di­ne u do­broj kon­di­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­sko gos­po­dar­stvo la­ni je pos­lo­va­lo po­zi­tiv­no s kon­so­li­di­ra­nom do­bi­ti od 3,6 mi­li­jar­di eura, obja­vi­la je Agen­ci­ja za evi­den­ci­je i us­lu­ge (AJPES) na te­me­lju po­da­ta­ka o pos­lo­va­nju ko­je joj je dos­ta­vi­lo 66.470 gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta. Pre­ma tim po­da­ci­ma, ti su pos­lov­ni su­bjek­ti la­ni os­tva­ri­li čis­tu do­bit u ukup­nom iz­no­su od 4,585 mi­li­jar­di eura, dok je gu­bi­tak iz­no­sio 963,7 mi­li­ju­na, a raz­li­ka iz­me­đu čis­te do­bi­ti i gu­bit­ka je kon­so­li­di­ra­na do­bit od 3,622 mi­li­ju­na eura.

Ukup­na do­bit kom­pa­ni­ja ko­je su dos­ta­vi­le po­dat­ke AJPESu la­ni je po­ve­ća­na za 7 pos­to u od­no­su na 2016. go­di­nu, dok je uku­pan gu­bi­tak sma­njen, jer je 2016. iz­no­sio 1,12 mi­li­jar­di eura. Ti su pos­lov­ni su­bjek­ti la­ni os­tva­ri­li ukup­ne pri­ho­de od 93,8 mi­li­jar­di eura, dok su im ra­sho­di iz­no­si­li 89,6 mi­li­jar­di eura, a i pri­ho­di i ra­sho­di su na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­li za 13 pos­to.

Po­da­ci AJPESa po­ka­zu­ju da su slo­ven­ske kom­pa­ni­je la­ni ima­le 481.300 za­pos­le­nih, ili 6 pos­to vi­še ne­go go­di­nu pri­je.

“Slo­ven­sko gos­po­dar­stvo i la­ni je bi­lo u do­broj kon­di­ci­ji”, re­kao je Mar­jan Ši­raj, šef AJPESo­va sek­to­ra za sta­tis­ti­ku i in­for­mi­ra­nje. Op­ća sli­ka je do­bra, ali je trend ras­ta po­ne­što us­po­ren, do­dao je, upo­zo­riv­ši i na pad inves­ti­cij­ske ak­tiv­nos­ti. Me­đu tvrt­ka­ma ko­je je pra­tio AJPES za proš­lu go­di­nu, 87,2 pos­to či­ne mi­kro po­du­ze­ća, 10,7 pos­to ma­la, 1,5 pos­to sred­nja, a 0,6 pos­to ve­li­ka po­du­ze­ća. Slo­ven­ska po­du­ze­ća po­ve­ća­la su la­ni ne­to do­da­nu vri­jed­nost po za­pos­le­nom te nov­ča­ni ti­jek iz pos­lo­va­nja za oko 7 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.