SRPSKU TE­LE­VI­ZI­JU SNTV

UNI­TED ME­DIA PREUZIMA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kom­pa­ni­ja Uni­ted Me­dia, u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu ame­rič­kog fon­da KKR, do­bi­la je odo­bre­nje Po­vje­rens­tva za za­šti­tu kon­ku­rent­nos­ti da ku­pi Srpsku na­uč­nu te­te­le­vi­zi­ju (SNTV), ja­jav­lja por­tal eKa­pi­ja. UUni­ted Me­dia, vlas­nik N1 te­le­vi­zi­je, ku­pit će SNTV pre­ko tvrt­ke ko­ju će os­no­va­ti i imat će 75% vv­las­nič­kog udje­la, a 25%2 Sta­nis­la­va Ka­tić. Sa­daš­nji vlas­nik, udru­ga Koz­naS, pres­tat će emi­ti­ra­ti ka­nal SNTV, a po­kre­nut se će no­vi s obra­zov­nim, znans­tve­nim, kul­tur­nim i umjet­nič­kim pro­gra­mom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.