KA­KO JE PHOTOMATH STE­KAO MI­LI­JU­NE KORISNIKA I ODREDIO GRA­NI­CE PRO­DA­JE SOFTVERA

So­lar­ni sus­tav Mo­del za za­ra­du Da­mir Sa­bol svoj us­pjeh te­me­lji na na­če­li­ma na ko­ji­ma funk­ci­oni­ra­ju Na­no­bi­to­ve mo­bil­ne igre, bes­plat­ne su za pre­uze­ti, kao i Photomath, a on­da sa­dr­že ne­ke op­ci­je, do­dat­ke ili pro­ši­re­nja ko­ji se pla­ća­ju - slič­no se oče­ku­je i

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Da je pro­da­vao apli­ka­ci­ju Photomath za sa­mo je­dan do­lar do da­nas bi Da­mir Sa­bol sa svo­jim ti­mom utr­žio vi­še od 90 mi­li­ju­na do­la­ra. Do ruj­na i pre­ko sto mi­li­ju­na do­la­ra. No, naj­us­pješ­ni­ji os­ni­vač startupa u Hr­vat­skoj, čo­vjek ko­ji je 2006. go­di­ne za sto mi­li­ju­na ku­na pro­dao Iskon, svoj pr­vi star­tup, i to naj­do­vit­lji­vi­jem kup­cu, Hr­vat­skom te­le­ko­mu, ni­kad ni­je bi­rao jed­nos­tav­ni­ji put. Da je ra­dio to sve, mo­žda da­nas ne bi imao glo­bal­no naj­po­pu­lar­ni­ju mo­bil­nu apli­ka­ci­ju, ka­me­ru i kal­ku­la­tor u jed­nom, na­mi­je­nje­nu kraj­njim kup­ci­ma (B2C) i ra­zvi­je­nu u Hr­vat­skoj. Sa­bol sa svo­jom mo­bil­nom apli­ka­ci­jom, ko­ja rje­ša­va ma­te­ma­tič­ke za­dat­ke fo­to­gra­fi­ra- njem, ni­je je­di­ni ko­ji se otis­nuo u sof­tver­ski biz­nis sa znat­nim us­pje­hom. Ov­dje pos­to­ji još ne­ko­li­ko igra­ča ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti iz­nim­nim, mi­li­jun­skim ko­ris­nič­kim ba­za­ma.

In­fo­bip na vr­hu

Ukup­no naj­ve­ći do­seg svo­je teh­no­lo­gi­je ima In­fo­bip iz Pu­le. Tvrt­ka je po­ve­za­la SMS i sof­tver ra­zviv­ši niz prak­tič­nih rje­še­nja za sva­kod­nev­ne pro­ble­me, po­put dvos­tru­ke auten­ti­fi­ka­ci­je, te u dru­gim po­dru­čji­ma od chat­bo­to­va do IoT-a. Pre­ma pro­cje­ni In­fo­bi­pa, nji­ho­ve apli­ka­ci­je ne­iz­rav­no ko­ris­ti če­ti­ri mi­li­jar­de korisnika di­ljem svi­je­ta. No, In­fo­bip je naj­s­naž­ni­ji do­ma­ći igrač u B2B seg­men­tu.

Tak­vih igra­ča ima još. Pri­mje­ri­ce je­dan od njih je fin­tech sca­le-up Ora­di­an. To je tvrt­ka ko­ja je ra­zvi­la clo­ud plat­for­mu za mi­kro­fi­nan­ci­ra­nje i ko­ja ima vi­še od mi­li­jun kraj­njih korisnika, ali kao i In­fo­bip svo­je us­lu­ge na­pla­ću­je dru­gim tvrt­ka­ma. S umje­re­ni­jim us­pje­hom po bro­ju korisnika slič­no ra­di ili po­ku­ša­va ra­di­ti ve­ći­na do­ma­ćih sof­tver­skih tvrt­ki. Od onih ko­je pro­izvo­de ERP-ove pre­ko fi­skal­nih bla­gaj­ni pa sve do onih ko­je nu­de rje­še­nja iz po­dru­čja pos­lov­ne in­te­li­gen­ci­je.

No, u B2C seg­men­tu, onom iz­rav­no okre­nu­tom kup­ci­ma, zna­či pod is­tim pri­ti­skom ka­kav ima­ju FMCG i dru­ge slič­ne in­dus­tri­je, mi­li­jun­ski broj korisnika do sa­da je uglav­nom bio re­zer­vi­ran za pro­izvo­đa­če ra­ču­nal­nih iga­ra. Hr­vat­ska tvrt­ka, ko­ja se u tom smis­lu po­seb­no is­ti­če je za­gre­bač­ki ga­ming stu­dio Na­no­bit. Ima ba­rem pet iga­ra s vi­še od mi­li­jun korisnika. Me­đu nji­ma su igre kao što su Su­per­star Li­fe i Fa­shi­on De­sign Wor­ld. Obje, i to sva­ka, ima vi­še od osam mi­li­ju­na korisnika. Igre po­put Hol­lywo­od Storyja i Chef Towna, ta­ko­đer sva­ka, ima­ju vi­še od se­dam mi­li­ju­na korisnika. Vi­še od mi­li­jun korisnika pro­bi­la je i igra Fa­shi­on City, a Na­no­bit nas­tav­lja po­kre­ta­ti no­ve nas­lo­ve.

Hr­vat­sko tr­ži­šte pre­ma­lo

Ne­što skrom­ni­ji us­pjeh od Na­no­bi­ta pos­ti­gao je Mad­barz, star­tup ko­ji je ra­zvio fit­ness apli­ka­ci­ju ko­ja po­ma­že u vjež­ba­nju i ko­ji is­to ima vi­še od mi­li­jun korisnika.

Za pret­pos­ta­vi­ti je da slič­nih pri­mje­ra ima još. Pri­mje­ri­ce, hr­vat­ski star­tup GetByBus la­ni je pre­ma­šio po­la mi­li­ju­na korisnika. Sve su to biz­ni­si ko­ji su pre­poz­na­li da se ne mo­že us­pje­ti s ma­lim broj­ka­ma ko­je nu­di is­klju­či­vo hr­vat­sko tr­ži­šte. Me­đu­tim, Photomath is­ka­če čak i u tak­vom druš­tvu. Kra­jem sr­p­nja proš­le go­di­ne Photomath je pre­ma­šio 60 mi­li­ju­na korisnika. Us­po­red­be ra­di, to­li­ko sa­da ukup­no ima­ju korisnika sve Na­no­bi­to­ve mo­bil­ne ra­ču­nal­ne igre. Po­s­ljed­nji po­da­tak je 65 mi­li­ju­na pre­uzi­ma­nja ukup­no. S dru­ge stra­ne, Photomath je do sa­da po bro­ju korisnika pre­ma­šio 90 mi­li­ju­na i nas­tav­lja ubr­za­va­ti tem­po pri­ras­ta ko­ris­nič­ke ba­ze. Ka­da je pred­stav­ljen, kra­jem lis­to­pa­da 2014. go­di­ne, Photomath je u jed­nom da­nu osvo­jio 110 ti­su­ća korisnika. Mje­sec kas­ni­je bi­lo ih je 8,5 mi­li­ju­na, od­nos­no dva pu­ta vi­še ne­go Hr­vat­ska ima sta­nov­ni­ka. Šest mje­se­ci kas­ni­je bi­lo ih je vi­še od 14 mi­li­ju­na.

Na­kon tog pr­vog raz­dob­lja, Photomath je po­čeo or­gan­ski udvos­tru­či­va­ti broj svo­jih korisnika i to u sve kra­ćim vre­men­skim in­ter­va­li­ma. Is­po­čet­ka je za no­vih 1415 mi­li­ju­na korisnika tre­ba­lo 12 mje­se­ci, za­tim se­dam pa pet, a sa­da su to če­ti­ri mje­se­ca s ten­den­ci­jom da pad­ne na tri mje­se­ca. To zna­či da bi ta­da sva­ka tri mje­se­ca Photomath do­bio do­dat­nih 1415 mi­li­ju­na korisnika.

Re­cept za otva­ra­nje tr­ži­šta

Sa­bol pak is­ti­če da je od bro­ja­nja tih korisnika, ko­ji pred­stav­lja­ju one ko­ji su pre­uze­li nje­go­vu apli­ka­ci­ju s Go­ogle Playa i Ap­pSto­rea, mno­go važ­ni­je pro­ma­tra­ti ko­li­ko ima ak­tiv­nih korisnika. To su oni ko­ji su ba­rem jed­nom mje­seč­no ak­tiv­no ko­ris­ti­li Photomath. Od sr­p­nja la­ni do da­nas nji­hov je broj sko­čio s 7,5 na 15 mi­li­ju­na ak­tiv­nih korisnika. Dru­gim ri­je­či­ma, Photomath je na­do­mak mje­seč­nog pri­ras­ta bro­ja no­vih korisnika ko­ji će se mje­ri­ti u mi­li­jun ili vi­še.

Sa­bol Pho­to­mat­hov us­pjeh te­me­lji na is­tim onim prin­ci­pi­ma na ko­ji­ma funk­ci­oni­ra­ju Na­no­bi­to­ve mo­bil­ne igre, pr­vens­tve­no fre­eto­play, zna­či bes­plat­no za igru. Tak­ve su igre bes­plat­ne za pre­uze­ti, is­to kao i Photomath, a on­da sa­dr­že ne­ke op­ci­je, do­dat­ke ili pro­ši­re­nja ko­ji se pla­ća­ju. Slič­no se oče­ku­je i od Pho­to­mat­ha kad na je­sen kre­ne u ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju i kad po­tek­ne pr­vi no­vac. Sa­bol ni­je od po­čet­ka pro­da­vao Photomath za je­dan do­lar po ko­ma­du. No, ta­ko si je otvo­rio tr­ži­šte i po­ka­zao do ko­jih gra­ni­ca mo­že do­ći pro­da­ja softvera. Mo­že­mo se sa­mo na­da­ti da će ga u idu­ćem raz­dob­lju sli­je­di­ti sve vi­še do­ma­ćih igra­ča.

HR­VAT­SKA IMA JOŠ NE­KO­LI­KO IGRA­ČA KO­JI SE MO­GU PO­HVA­LI­TI IZ­NIM­NIM, MI­LI­JUN­SKIM KO­RIS­NIČ­KIM BA­ZA­MA

KA­DA JE PRED­STAV­LJEN, KRA­JEM LIS­TO­PA­DA 2014. GO­DI­NE, PHOTOMATH JE U JED­NOM DA­NU OSVO­JIO 110 TI­SU­ĆA KORISNIKA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.