PRI­VAT­NI SMJE­ŠTAJ NI­JE TEK PU­KO RENTANJE SO­BA

GARI CAPPELLI:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - RADMILA KO­VA­ČE­VIĆ/VL

Cilj nam je da iz­najm­lji­va­či pos­ta­nu pre­poz­nat­lji­vi po­seb­nim objek­ti­ma po­put bi­ke fri­end­ly, pet fri­end­ly, ka­že Gari Cappelli

UHr­vat­skoj ima­mo oko 94.000 re­gis­tri­ra­nih pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, a in­for­ma­ci­je s te­re­na go­vo­re o po­ja­ča­nom in­te­re­su fi­zič­kih oso­ba ko­je se do lje­ta že­le re­gis­tri­ra­ti za pru­ža­nje us­lu­ga smje­šta­ja u do­ma­ćins­tvo. Cilj nam je da se to ne pre­tvo­ri u pu­ko rentanje apart­ma­na, već da na­ši iz­najm­lji­va­či pos­ta­nu pre­poz­nat­lji­vi spe­ci­ja­li­zi­ra­nim obje­ka­ti­ma po­put bi­ke fri­end­ly, pet fri­end­ly itd., jer sa­mo ta­ko mo­že­mo do­bi­ti gos­te u pri­vat­nom smje­šta­ju u pred i post se­zo­ni, iz­ja­vio je mi­nis­tar tu- riz­ma Gari Cappelli u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list, ko­men­ti­ra­ju­ći kri­ti­ke pri­jed­lo­ga iz­mje­na Za­ko­na o ugos­ti­telj­stvu ko­ji je u jav­noj ras­pra­vi. Za­kon me­đu os­ta­lim pre­dvi­đa re­ka­te­go­ri­za­ci­ju obi­telj­skog smje­šta­ja i uki­da­nje pra­va pru­ža­nja us­lu­ga pan­si­ona u obi­telj­skom smje­šta­ju. Mi­nis­tar is­ti­če da je ključ­no da rast pri­vat­nog smje­šta­ja pra­ti i od­go­va­ra­ju­ća kvaliteta, zbog če­ga Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma že­li po­mo­ći po­di­za­nju ra­zi­ne us­lu­ge, ali i ujed­na­ča­va­nju stan­dar­da pos­to­je­ćih i no­vih su­bje­ka­ta pri­vat­nog smje­šta­ja. Tvrd­nje da se iz­mje­na­ma za­ko­na ide na ru­ku ho­tel­skom lo­bi­ju Cappelli od­ba­cu­je, te is­ti­če da Hr­vat­ska ima vi­še ne­go do­volj­no pros­to­ra za rast svih naj­i­no­va­tiv­ni­jih obli­ka tu­riz­ma.

“Sa­mo si­ner­gi­jom pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, ho­te­li­je­ra, kam­pis­ta, tu­ro­pe­ra­to­ra...Hr­vat­ska mo­že ići na­pri­jed. Jed­na od te­melj­nih in­ten­ci­ja iz­mje­na za­ko­na je po­di­za­nje kva­li­te­te us­lu­ga i stan­dar­da obje­ka­ta u do­ma­ćins­tvu ra­di ve­će za­šti­te gos­ti­ju, pro­du­lje­nja se­zo­ne i ve­ćeg pri­ho­da iz­najm­lji­va­ča. Ka­da za­kon za­ži­vi, do­vest će do ra­zvo­ja i ja­ča­nja ukup­ne kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog tu­riz­ma. No­ve re­gu­la­ti­ve čes­to u po­čet­ku na­ila­ze na ot­por i to je sva­či­je pra­vo. Me­đu­tim, vje­ru­jem ka­ko će i na­ši iz­najm­lji­va­či, po­go­to­vo ka­da na pri­mje­ri­ma dru­gih ko­ji ula­žu u kva­li­te­tu, vi­de ka­ko se to mno­gos­tru­ko vra­ća, ka­ko ima­ju bo­lju po­pu­nje­nost i za­do­volj­ni­je gos­te, shva­ti­ti da vri­je­di ulo­ži­ti. Is­to ta­ko, za pri­la­god­bu će ima­ti vre­me­na do idu­će tu­ris­tič­ke go­di­ne”, po­jas­nio je Cappelli. Ta­ko­đer, po­volj­ne kre­di­te za po­di­za­nje kva­li­te­te mo­ći će do­bi­ti i no­vi iz­najm­lji­va­či ko­ji že­le u ne­kom se­lek­tiv­nom obli­ku ra­zvi­ti do­dat­nu po­nu­du.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar o no­vos­ti­ma Za­ko­na o ugos­ti­telj­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.