UPRAV­LJA­NJE RAD­NIM UČINKOM ZA­POS­LE­NI­KA

7.6.2018.

Poslovni Dnevnik - - PCZ -

Na­uči­te ka­ko mo­ti­vi­ra­ti za­pos­le­ni­ke i po­di­ći nji­ho­vu pro­duk­tiv­nost kroz pos­tav­lja­nje ci­lje­va, pla­na re­ali­za­ci­je, do­dje­lji­va­nje od­go­vor­nos­ti za­pos­le­ni­ci­ma, de­le­gi­ra­nje za­da­ta­ka, da­va­nje po­vrat­ne in­for­ma­ci­je tj na­gra­da i po­hva­la ili kons­truk­tiv­na kri­ti­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.