NLP KO­MU­NI­KA­CI­JA S LJUTIM I “TEŠKIM” KLI­JEN­TI­MA

10.7.2018.

Poslovni Dnevnik - - PCZ -

U sva­kod­nev­nom pos­lo­va­nju su­sre­će­te se s ljutim i teškim kli­jen­ti­ma. Oni tro­še va­šu ener­gi­ju, zah­ti­je­va­ju do­da­tan an­ga­žman i ko­ris­te ljut­nju kao sred­stvo ma­ni­pu­la­ci­je. Usvo­ji­te vje­šti­ne ko­ji­ma će­te na efi­ka­san na­čin, bez stre­sa, ko­mu­ni­ci­ra­ti s ljutim i teškim kli­jen­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.