STA­RE

Rolling Stone (Croatia) - - UVODNIK -

Motör­he­ad “Ace of Spa­des”

Obo­ža­vam je! Obo­ža­vam tu ener­gi­ju. Je­di­no što mi pa­da na pa­met je je­be­ni ra­zuz­da­ni

po­go.

Pu­blic Enemy “Don’t Be­li­eve the Hype”

Ins­tant­ni kla­sik. Jas­no je sa­mo po se­bi. Za­što bis­te vje­ro­va­li u hype? Za­bo­ga, to­li­ko je hypea po­svu­da, po­go­to­vo da­nas. I vo­lim ko­li­ko je iz­ved­ba

in­ten­ziv­na.

Ra­ge Aga­inst the

Mac­hi­ne “Kil­ling in the Na­me”

Bu­di­mo re­al­ni: ova pje­sma zvu­či dos­lov­no kao je­dan od mo­jih nas­tu­pa. Da, čo­vje­če. Ova

je jed­na od mo­jih omi­lje­nih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.