NO­VE

Rolling Stone (Croatia) - - UVODNIK -

Ala­ba­ma Sha­kes “Don’t Wan­na Fig­ht”

Kad ču­jem Ala­ba­ma Sha­kes, po­mis­lim na svo­ju že­nu i kći i se­be ka­ko smo za­jed­no kod ku­će. Ovo je glazba za su­bo­tu; ide­mo čis­ti­ti ku­ću, pu­ši­ti i

od­ma­ra­ti se.

Ched­da Da Con­nect

“Flic­ka da Wrist”

Ovo je div­lje! Svi­đa­ju mi se me­mei ko­je su na­pra­vi­li od to­ga na in­ter­ne­tu, u ko­ji­ma ne­ki tip nad­gle­da na­gli po­kret zglo­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.