Šes­na­es­ti ro­đen­dan Mo­čva­re

Klub će ju­bi­lej obi­lje­ži­ti pre­sje­kom uobi­ča­je­nih pro­gra­ma

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

ZA­GRE­BAČ­KA MO­čva­ra od 27. svib­nja do 3. lip­nja sla­vi 16. ro­đen­dan. Kru­na pros­la­ve bit će kon­cert The Thur­ston Mo­ore Ban­da i Lo­vely Qu­in­ces u uto­rak, 2. lip- nja. Šes­na­est go­di­na ra­da Mo­čva­ra će obi­lje­ži­ti vi­šed­nev­nim pre­sje­kom uobi­ča­je­nih pro­gra­ma – tu su Dir­ty Dan­cing, reg­gae/dub­s­tep party, sa­jam plo­ča, Za­ča­ra­na Mo­čva­ra, Bo­re Lee s no­vim fil­mom, Pes­ni­če­nje te Po­tlis­tin kon­cert/pik­nik na Sav­skom na­si­pu (Ana­le­na, The Le­sser Men…). Pros­la­vu ro­đen­da­na 3. lip­nja za­tvo­rit će le­gen­dar­ni ska bend The To­as­ters. De­ta­ljan pro­gram objav­ljen je na www.moc­hva­ra.hr/16ro­djen­dan.

Od os­ta­lih kon­ce­ra­ta u klu­bu na Sav­skom na­si­pu iz­dva­ja­ju se gos­to­va­nje ka­nad­skih psi­ho­de­lič­nih ro­ke­ra Black Mo­un­ta­in (15. lip­nja) te kon­cert de­at­h­co­re ben­da Su­ici­de Si­len­ce (25. sr­p­nja).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.