Da­ve Grohl vra­ća se u po­čet­ke Foo Fig­h­ter­sa

Pje­vač skup­lja svo­je pr­ve sa­mos­tal­ne de­mo snim­ke ko­je su nas­ta­le u vri­je­me Nir­va­ni­na vr­hun­ca – na vi­ni­lu

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

RA­NIH 90-IH, TI­JE­kom pa­uze iz­me­đu nas­tu­pa, Nir­va­nin bub­njar Da­ve Grohl sni­mio je ne­ko­li­ko de­mo pje­sa­ma u 8- ka­nal­nom stu­di­ju u po­dru­mu pro­du­cen­ta Bar­ret­ta Jo­ne­sa. U to vri­je­me mis­lio je da ih ni­kad ni­ko­me ne­će po­ka­za­ti. Ali sa­da, na­kon vi­še od dva de­set­lje­ća, Grohl će pred­sta­vi­ti do­sad neo­bjav­lje­ne pje­sme sa­mo na 10-in­č­nom vi­ni­lu Son­gs From the La­un­dry Ro­om.

“Bio je to sa­mo pri­vat­ni eks­pe­ri­ment, ne ne­što što sam htio da lju­di ču­ju”, ka­že. “Ni­je mi se svi­đao moj glas, a kad svi­ra­te u ben­du s naj­ve­ćim tek­s­to­pis­cem svog vre­me­na, ne že­li­te bi­ti onaj tip ko­ji go­vo­ri: ‘Po­gle­daj i mo­je pje­sme’. Ta­ko da sam ih sni­mio i sta­vio sa stra­ne.”

Grohl je po­nov­no ot­krio sta­re me­lo­di­je – rane ver­zi­je pje­sa­ma “Big Me” i “Alo­ne + Easy Tar­ger” ko­je su se po­ja­vi­le 1995. na de­bi­tant­skom al­bu­mu Foo Fig­h­ter­sa pod is­tim na­zi­vom, kao i obra­du pje­sme Kim Wil­de “Emp­ty Han­ded” – kad je sni­mao se­ri­ju za HBO Foo Fig­h­ters So­nic Hig­hways. Zbog jed­ne epi­zo­de u Se­at­tleu se su­sreo s Jo­ne­som, pa je pro­du­cent Gro­hlu pus­tio snim­ke ko­je je ču­vao 20 go­di­na.

“Pu­štao je pje­sme ko­je sam sni­mio pri­je, je­bo­te, 25-26 go­di­na”, ka­že Grohl. “Ja ih se uop­će ni­sam sje­ćao, što je čud­no. Zvu­ča­le su kao da ču­je­te krat­ku snim­ku ka­ko ste se one­svi­jes­ti­li od al­ko­ho­la na tu­lu­mu. U sti­lu, što mi je bi­lo? Te su pje­sme pra­vi ra­ni po­če­ci ono­ga što su pos­ta­li Foo Fig­h­ter­si”.

TRA­ŽE­ĆI Grohl u San Fran­cis­cu 1995.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.