1. “You’re So Va­in,” Car­ly Si­mon, 1972.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ra­di­lo se o pje­smi ko­ja je odjek­nu­la po ci­je­lom svi­je­tu, svi su ras­prav­lja­li i svi su se pi­ta­li: “O ko­jem je to poz­na­tom biv­šem lju­bav­ni­ku na­pi­sa­la?” Osje­ti­la sam da mre­ška­nja za­glu­šu­ju­će zna­ti­že­lje pu­bli­ke utje­ču na mo­je tek­s­to­ve. Bi­la sam dje­voj­či­ca op­sjed­nu­ta po­ezi­jom kad sam pr­vi put ču­la taj ne­vje­ro­jat­no ge­ni­ja­lan pre­kid: “You’re so va­in, you pro­ba­bly think this song is abo­ut you.” Na­kon što sam to ču­la, bi­lo je kao da se otvo­ri­lo za me­ne za­bra­nje­no po­dru­čje pri­ča­nja pri­če. Mo­že­te re­ći upra­vo ono što osje­ća­te, čak i ako je ogor­če­no i dr­sko! Sko­ro 10 go­di­na kas­ni­je, sje­di­la sam u svo­joj gar­de­ro­bi u Bos­to­nu. Car­ly Si­mon je upra­vo za­vr­ši­la s iz­ved­bom pje­sme “You’re So Va­in” sa mnom is­pred 65 000 obo­ža­va­te­lja. Nag­nu­la se i šap­nu­la mi o ko­me se ra­di u pje­smu – me­ni, je­di­noj oso­bi ko­ja je ni­kad ni­je pi­ta­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.