9. “To­day,” Sma­shing Pum­p­kins, 1993.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Spri­ja­te­ljio sam se s Bil­lyjem Cor­ga­nom pri­je 15 go­di­na kad sam ra­dio na Mec­ha­ni­cal Ani­mals, a on je ra­dio na onom što je pos­tao Ado­re. Čak i pri­je to­ga, odu­vi­jek sam vo­lio ovu pje­smu. Lju­di je mo­žda do­živ­lja­va­ju kao ve­se­lu pop pje­smu, ali za­pra­vo je ja­ko mrač­na. Kad ka­že: “To­day is the gre­atest day” ra­di se o iro­nič­noj iz­ja­vi, a to lju­di ne shva­ća­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.