6. “Hey Joe,” Ji­mi Hen­drix, 1967.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ova je pje­sma slič­na “Co­ca­ine Blu­es” u smis­lu da su obje o ubi­ja­nju že­ne. Ta­ko ne­ka­ko zo­ve­mo mu­že­ve u pot­ko­šu­lja­ma ko­ji tu­ku svo­je že­ne. Čud­no je to što se ra­di o di­je­lu ame­rič­ke kul­tu­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.