2.2. ““Son­g­Song for­for aa Fu­tu­reFu­tu­re Ge­ne­ra­ti­on,” thet­he B-B-52’52’s,s, 1983.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Pri­ja­telj­Pri­ja­telj mi­mi je­je sni­mi­os­ni­mio kom­pi­la­ci­ju­kom­pi­la­ci­ju uu sred­njoj­njoj ško­li­ško­li ss 9090 mi­nu­ta­mi­nu­ta B-B-52’52’s-s-a.a. Ve­ćVeć sam po­če­la­po­če­la ura­nja­ti­ura­nja­ti uu pun­k­punk –– TheT­he RRa­mo­amo­nes,nes, TheT­he Clash,Clash, TheT­he Bu­zzoc­k­sBu­zzoc­ks –– aliali bi­lo je­je ne­što­ne­što uu pje­va­nju­pje­va­nju Ka­teKa­te Pi­er­sonPi­er­son ii Cin­dy Wil­sonWil­son što­što me­me uz­bu­đi­va­lo.uz­bu­đi­va­lo. Bi­lo­Bi­lo je­je su­bver­ziv­no,ver­ziv­no, aliali po­ma­lo­po­ma­lo slat­kas­tos­lat­kas­to ii vr­lo­vr­lo za­bav­no­bav­no ii čud­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.