1. “Can­non­ball,” Da­mi­en Ri­ce, 2002.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Kad sam vi­dio Da­mi­ena Ri­cea ka­ko nas­tu­pa kad sam imao 11 go­di­na, to mi je za­uvi­jek pro­mi­je­ni­lo ži­vot. Na­kon što sam ga vi­dio ka­ko nas­tu­pa u ma­lom klu­bu u Ir­skoj, imao sam sre­ću i upoz­nao ga, bio je ne­vje­ro­jat­no kul. Oti­šao sam rav­no ku­ći i po­čeo pi­sa­ti pje­sme. Ne bih ra­dio ovo što ra­dim sa­da da je bio kre­ten.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.