“MUĆ­KE” SU JOH­NU BI­LE TEK PLAN B, AKO MU PRO­PAD­NE PR­VOT­NA IDE­JA O NO­GO­MET­NOJ KO­ME­DI­JI.

Rolling Stone (Croatia) - - MUĆKE -

Da­vid Ja­son pro­veo je ma­hom u dje­čjim pro­gra­mi­ma bri­tan­skih te­le­vi­zi­ja, po­su­đu­ju­ći glas ani­mi­ra­nim li­ko­vi­ma.

Pro­boj oca “Muć­ki” za­po­čeo je sit­co­mom “Ci­ti­zen Smith” 1977., ka­da je ovaj već pre­ma­šio tri­de­se­tu i po­la­ko se opra­štao od svog sna da pos­ta­ne važ­na fi­gu­ra u po­vi­jes­ti bri­tan­ske te­le­vi­zij­ske ko­me­di­je. Sve se pro­mi­je­ni­lo ka­da je sce­na­rij o mla­dom mar­k­sis­tu i “wan­na­be” re­vo­lu­ci­ona­ru Wol­fi­eju Smit­hu za­vr­šio u ru­ka­ma pro­du­cen­ta Den­ni­sa Ma­ina Wil­so­na ko­ji je do­tad sa­svim ne­poz­na­tom Sul­li­va­nu omo­gu­ćio sni­ma­nje pr­vo pi­lot-epi­zo­de, a po­tom i če­ti­ri­ju se­zo­na se­ri­je. Wol­fi­eja, ko­ji us­pr­kos sa­nja­re­nju i pa­ro­la­ma ni­je ni­šta dru­go ne­go bes­pos­li­čar i pri­li­čan nes­po­sob­nja­ko­vić, ma­es­tral­no je od­glu­mio Ro­bert Lin­d­say, a us­pjeh “Ci­ti­zen Smit­ha” na­tje­rao je BBC-je­ve pro­du­cen­te da pro­vje­re ima li John još kak­vih ide­ja “na la­ge­ru”. Jed­na od njih bi­la je smje­šte­na u svi­jet sit­nih londonskih pre­pro­da­va­ča, pra­vih prav­ca­tih žr­ta­va ne­mi­lo­srd­ne po­li­ti­ke Mar­ga­ret That­c­her, za ko­ju je in­s­pi­ra­ci­ju pro­na­šao u vlas­ti­tom ži­vo­tu - či­tav niz ske­če­va, po­put slav­ne par­ti­je po­ke­ra Del Boya i Boyci­eja, uni­šta­va­nja sku­po­cje­nog lus­te­ra i na­mje­šte­no pa­da­nje uja­ka Al­ber- ta ka­ko bi iz­vu­kao no­vac od osi­gu­ra­nja, sa­mo je nez­nat­no pro­mi­je­nje­na va­ri­ja­ci­ja stvar­nih avan­tu­ra čla­no­va nje­go­ve obi­te­lji ko­ja je sta­no­va­la tek ne­ko­li­ko auto­bus­nih sta­ni­ca od Pri­la­za Nel­so­na Man­de­le bra­će Trot­ter (mit­ski ne­bo­der u stvar­nos­ti se “na­la­zio” po­pri­lič­no iz­van Lon­do­na, naj­češ­će u Ac­to­nu i Bris­to­lu). Sve njih mo­žda ni­ka­da ne bi­smo upoz­na­li da je Sul­li­va­no­va pr­vot­na ide­ja “Over the Mo­on”, sit­com smje­šten u svi­jet no­go­me­ta za ko­ji je snim­ljen i pi­lot, do­bio ze­le­no svje­tlo. “Muć­ke” su, na­ime, u tom tre­nut­ku bi­le tek “plan B”, pri­lič­no ne­raz­ra­đen i osmiš­ljen sa­mo ka­ko bi še­fo­vi­ma imao po­nu­di­ti još ne­što u slu­ča­ju da nogometna komedija ne na­iđe na nji­ho­vo odo­bra­va­nje.

“Sa­mo bu­da­le i ko­nji”, me­đu­tim, odu­še­vi­li su is­kus­ne “čun­ke” na BBC-ju ko­ji su od­mah shva­ti­li ka­ko je ri­ječ o ne­čem po­ten­ci­jal­no mno­go ve­ćem od obič­ne hu­mo­ris­tič­ne se­ri­je. Joh­nov sce­na­rij sa­vr­še­no je de­tek­ti­rao ključ­ne so­ci­opo­li­tič­ke pro­ble­me En­gle­ske kas­nih se­dam­de­se­tih i ra­nih osam­de­se­tih - ra­zo­re­nu in­dus­tri­ju, ras­lo­ja­va­nje druš­tva na imuć­ne i bi­jed­ne, pot­pu­no bez­na­đe mla­dih – te lju­de sa sa­mog dna pre­tvo­rio u mi­lje­ni­ke i an­ti­he­ro­je TV-pu­bli­ke svih ge­ne­ra­ci­ja. Na­da­lje, od­no­si me­đu li­ko­vi­ma na­pi­sa­ni su to­li­ko kom­plek­s­no da ih se ne bi po­sra­mi­li ni auto­ri ne­ke sr­ce­dra­pa­telj­ne dram­ske se­ri­je, a za raz­li­ku od ve­ći­ne dru­gih sit­co­ma, “Muć­ke” su ima­le i ne­vje­ro­jat­no snaž­nu B-pos­ta­vu u obli­ku os­ta­le eki­pe iz Pec­k­ha­ma, po­naj­pri­je pri­glu­pog čis­ta­ča Br­zog i Boyci­eja, tr­gov­ca rab­lje­nim auto­mo­bi­li­ma ko­ji se je­di­ni us­pio obo­ga­ti­ti i za­mi­je­ni­ti sta­ri kvart vi­lom u luk­suz­noj grad­skoj če­t­vr­ti. Ia­ko ga re­dov­no ko­ris­ti kao svog po­trč­ka i “kan­ti­cu za sve”, Del je od­go­jio Rod­neyja te ga, glu­me­ći mu i oca i maj­ku, na svoj osebujan na­čin vo­dio kroz sve ži­vot­ne stran­pu­ti­ce.

NA­KON ŠTO JE SNI­ma­nje se­ri­je bi­lo i služ­be­no po­t­vr­đe­no, na red je doš­la po­tra­ga za glum­ci­ma. Nic­ho­las Lyn­d­hurst pr­vi je osi­gu­rao ulo­gu Trot­te­ra mla­đeg, us­pr­kos pr­vot­nom pro­tiv­lje­nju sa­mog Sul­li­va­na. Lyn­d­hurst, ro­đen 1961. go­di­ne, u svi­jet showbi­za za­ko­ra­čio je već po­čet­kom se­dam­de­se­tih krat­kim po­jav­lji­va­njem u ne­ko­li­ko dje­čjih se­ri­ja i fil­mo­va, a pr­vi za­pa­že­ni nas­tup os­tva­rio je kao 17-go­diš­njak u ta­da po­pu­lar­noj hu­mo­ris­tič­noj se­ri­ji “But­ter­fli­es”. Sul­li­van je Rod­neyja ba­zi­rao na sa­mo­me se­bi i svom odras­ta­nju u druš­tvu sta­ri­jeg, mu­lja­ža­ma sklo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.