Dan­ger Mo­usse

David Bowie, SF i pro­ble­mi u ve­zi: na pro­ba­ma ele­gant­nog no­vog al­bu­ma Bro­ken Bel­l­sa

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - Tekst pa­trick doyle

U stu­di­ju s pros­lav­lje­nim pro­du­cen­tom.

Dan­ger Mo­use je pos­tao je­dan od naj­ve­ćih rock pro­du­ce­na­ta po­s­ljed­njih pet go­di­na, ra­di s ben­do­vi­ma s top lis­te kao što su The Black Keys i U2 - ali priz­na­je da nje­gov privat­ni ži­vot ni­je bio to­li­ko us­pje­šan. “Ni­sam u ve­zi pa se ne­ka­ko mu­vam na vi­še mjes­ta”, ka­že taj 36- go­diš­njak ko­jem je pra­vo ime Brian Bur­ton. “Kad su­sre­ćem mla­đe oso­be, za­pi­tam se u sti­lu, ‘Če­kaj ma­lo, ni­sam vi­še to­li­ko mlad. Je li ta­ko tre­ba­lo bi­ti?’”Bur­to­no­va tje­sko­ba po­mo­gla je u in­s­pi­ra­ci­ji za plo­ču Af­ter the Dis­co (iz­la­zi 4. si­ječ­nja), dru­gi al­bum Bro­ken Bel­l­sa, nje­go­ve su­rad­nje s Ja­me­som Mer­ce­rom, čla­nom ore­gon­skih kra­lje­va in­di­eja The Shi­nes, ko­ji su na od­mo­ru. “Zna bi­ti pri­lič­no mra­čan u svo­jim raz­miš­lja­nji­ma o ži­vo­tu, o to­me ka­ko je usam­ljen i tak­ve stva­ri”, ka­že Mer­cer ko­ji bi pres­pa­vao kod Bur­to­na u Los An­ge­le­su dok su sni­ma­li al­bum jer bi čes­to raz­go­va­ra­li uz pi­će do kasno u noć. “Ja sam puno to­ga os­ta­vio iza se­be. Ne­ka­ko sam po­put sta­rog brač­nog mom­ka.”

Tak­ve emo­ci­je mo­že­te ču­ti na su­pe­ri­or­nim pje­sma­ma po­put na­pe­te dan­ce­pop stva­ri “A Per­fect Wor­ld” i akus­tič­nog hi­ta “Le­ave It Alo­ne”, gdje Mer­cer ne­za­bo­rav­no pje­va o slom­lje­nom sr­cu i ne­vje­ri. U is­to vri­je­me, Af­ter the Dis­co ima do­sad naj­priv­lač­ni­ji set pje­sa­ma ko­je je na­pra­vio Bro­ken Bel­ls, gdje se go­mi­la­ju nji­hov psych-pop zvuk s kas­no­noć­nim

gro­ovi­ejem i slat­kim syn­tom. “Kad bih pje­sme svi­rao na kla­vi­ru, zvu­ča­le bi pri­lič­no tuž­no”, ka­že Mer­cer. “Ali kad smo do­da­li ri­tam, re­fren i po­nav­lja­ju­će, priv­lač­ne ins­tru­men­ta­le, on­da je na ne­ki na­čin to pos­ta­la plo­ča za par­tyje.”

Bur­ton je na sni­ma­nji­ma imao vr­lo ma­lo ins­tru­me­na­ta – ko­ris­tio je sa­mo ne­ko­li­ko gi­ta­ra i jef­ti­ne

syn­to­ve ka­ko bi stvo­rio lo­opo­ve za Mer­ce­rov glas. “Svi­dje­la nam se ide­ja o sni­ma­nju al­bu­ma ko­ji bi bi­lo tko mo­gao na­pra­vi­ti”, re­kao je Bur­ton. “Ra­di­ti ne­što u ma­njem op­se­gu, ali uči­ni­ti zvuk za­is­ta ve­li­kim.” Ti­je­kom sni­ma­nja slu­ša­li su sva­šta, od al­bu­ma

Hun­ky Dory Da­vi­da Bowi­eja pre­ko skla­da­te­lja glaz­be za se­ri­ju Po­ro­ci Mi­ami­ja Ja­na Ham­me­ra do sta­rih SF fil­mo­va. Bur­ton ka­že: “Fas­ci­ni­ra­ni smo ka­ko su lju­di u pe­de­se­tim i šez­de­se­tim go­di­na­ma za­miš­lja­li da će iz­gle­da­ti bu­duć­nost.” Al­bum je klik­nuo na svo­je mjes­to pri­je go­di­nu da­na ka­da je, zad­njeg da­na jed­no­mje­seč­nih pro­bi, Mer­cer po­čeo svi­ra­ti jed­nos­tav­nu me­lo­di­ju na gi­ta­ri dok su če­ka­li tak­si da ih odve­de do zrač­ne lu­ke. “Brian je to pre­poz­nao i re­kao: ‘Če­kaj ma­lo, to je stvar!’”, ka­že Mer­cer. Ka­da su se ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je po­nov­no su­sre­li, taj is­je­čak je evo­lu­irao u svje­tlu­ca­vu nas­lov­nu pje­smu al­bu­ma, s va­lo­vi­tom bas li­ni­jom i tek­s­tom o ne­volj­kom na­pu­šta­nju mla­dos­ti. “Na tu pje­smu mo­že­te ple­sa­ti”, ka­že Bur­ton, “ali je još uvi­jek tuž­na, mrač­na i me­lan­ko­lič­na stvar kak­vu smo že­lje­li.”

Kad je do­vr­šio al­bum Bro­ken Bel­l­sa, Bur­ton se usre­do­to­čio na do­vr­še­tak no­vog stu­dij­skog al­bu­ma gru­pe U2. “Pro­ces je u ti­je­ku”, ka­že on. “To je sve što mo­gu re­ći.” (Mer­cer je čuo ne­ke ra­ne pje­sme dok je sni­mao s Bur­to­nom i do­da­je: “Zvu­či fe­no­me­nal­no!”). Dvo­jac ta­ko­đer vjež­ba za zim­sku tur­ne­ju, kad će na po­zor­ni­ci pred­sta­vi­ti al­bum u bo­ga­tim i slo­je­vi­tim aran­žma­ni­ma. “Na­čin na ko­ji smo na­pra­vi­li pje­sme sa­dr­ža­va puno tri­ko­va”, ka­že Mer­cer. “Bit će co­ol ču­ti al­bum kad se pre­tvo­ri u ne­što re­al­no.”

HELL’S BEL­LS Bur­ton (li­je­vo) i Mer­cer u stu­di­ju u L.A.-ju gdje su na­pra­vi­li svoj dru­gi al­bum

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.