Ipyro, no­va is­kra vi­ral­nog mar­ke­tin­ga

Mo­že li sva­kod­nev­ni, obič­ni čo­vjek pos­ta­ti “opi­ni­on ma­ker”? Mo­že.

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - rea hadžiosmanović

Tre­nu­tak u ko­jem je za­hva­lju­ju­ći in­ter­ne­tu omo­gu­će­no da iz­va­lje­ni na ka­uču u dnev­nom bo­rav­ku mo­že­mo jav­no iz­no­si­ti miš­lje­nje, a da nas te­oret­ski ci­je­li (umre­že­ni) svi­jet mo­že ču­ti, ona­čio je is­to­vre­me­no i pad auto­ri

te­ta do­ta­daš­njih slav­nih opi­ni­on

ma­ke­ra, pru­živ­ši me­ga­fon obič­nom, sva­kod­nev­nom čo­vje­ku či­je jav­no miš­lje­nje po­ne­kad re­zo­ni­ra puno da­lje. Tu po­ja­vu is­ko­ri

stio je ipyro, naj­moć­ni­ja “word of mo­uth” plat­for­ma na svi­je­tu, po­ve­zav­ši no­vu ge­ne­ra­ci

ju opi­ni­on ma

ke­ra s ogla­ši­va­či­ma, s ci­ljem ge­ne­ri­ra­nja raz­go­vo­ra, in­te­re­sa i hypea pre­ma odre­đe­nom pro­izvo­du i po­ja­vi, od no­ve mod­ne ko­lek­ci­je do ne­pro­fit­ne hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je, sve to sa­mo i is­klju­či­vo pu­tem druš­tve­nih mre­ža na in­ter­ne­tu. Kom­pa­ni­ja os­no­va­na u Iz­ra­elu proš­le go­di­ne je doš­la u Sr­bi­ju, a pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci i u Hr­vat­sku nu­de­ći kli­jen­ti­ma is­kri­cu ko­ja pot­pi­ru­je mar­ke­tin­šku va­tru, baš kao u Gladwel­lo­voj “Toč­ki pre­okre­ta”. Uz pa­ž­lji­vu se­lek­ci­ju ipyro u svo­je re­do­ve re­gru­ti­ra ta­ko­zva­ne pyro

se, to jest niz lju­di ak­tiv­nih na raz­li­či­tim druš­tve­nim mre­ža­ma, ko­ji ima­ju mno­go pri­ja­te­lja ili sljed­be­ni­ka, či­ji ko­men­ta­ri se čes­to pre­no­se i “laj­ka­ju” i oko ko­jih postoji odre­đe­na, ma­kar i sa­mo in­ter­net­ska sla­va. To su naj­češ­će mla­de, “hip” oso­be u svo­jim dva­de­se­ti­ma, in­for­mi­ra­ne i u to­ku s tren­do­vi­ma. U skla­du s odre­đe­nom kam­pa­njom za ko­ju ih kli­jen­ti upos­le, lju­di iz ipyra kon­tak­ti­ra­ju pyro­se s po­du­dar­nim in­te­re­si­ma, pred­stav­lja­ju­ći im plan i cilj kam­pa­nje. Nji­ho­vo je on­da ši­ri­ti ide­ju ili pro­izvod svo­jim druš­tve­nim ka­na­li­ma i u skla­du s pos­tig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma na­gra­đe­ni su nov­ča­nim iz­no­si­ma, ili mo­guć­noš­ću da pre­ko is­te plat­for­me bes­plat­no rek­la­mi­ra­ju vlas­ti­ti pro­izvod ili ide­ju.

Proš­le go­di­ne je, za­hva­lju­ju­ći ipyru i nje­go­vim bu­zze­ri­ma, kam­pa­nja agen­ci­ja Sa­at­c­hi & Sa­at­c­hi Be­ograd, Di rec t Me­dia PR i Fon­da B92, “Jed­na fo­to­gra­fi­ja dnev­no u naj­go­roj go­di­ni ži­vo­ta” ko­ja se ba­vi pro­ble­ma­ti­kom obi­telj­skog na­si­lja, pos­ti­gla ogro­man us­pjeh pu­tem vi­ral­nog vi­dea na Yo­uTu­beu pro­mo­vi­ra­nog pu­tem “word of mo­uth” stra­te­gi­je. Vi­deo ko­ji da­nas bro­ji pre­ko 6 mi­li­ju­na pre­gle­da na Yo­uTu­beu pri­vu­kao je ve­li­ki in­te­res me­di­ja i jav­nos­ti za pro­ble­ma­ti­ku na­si­lja u obi­te­lji u ci­je­loj Sr­bi­ji, ali i ši­re. Dru­gi us­pje­šan pri­mjer ipyro kam­pa­nje ne­for­mal­ni je ula­zak De­eze­ra na sr­p­sko tr­ži­šte ko­ji je pri­je služ­be­nog po­kre­ta­nja ge­ne­ri­rao hype pu­tem pyro­sa. Oni su do­bi­li za­da­tak 10 da­na za re­dom 3 pu­ta dnev­no na svo­jim druš­tve­nim mre­ža­ma di­je­li­ti omi­lje­ne pje­sme pu­tem De­eze­ro­vog lin­ka, a kad je na­po­kon glaz­be­ni ser­vis do­šao u Sr­bi­ju, te­ren je već bio pri­prem­ljen.

Com­mu­nity ma­na­ger ipyra za Hr­vat­sku To­ma Per­van ot­kri­va: “Ova­kav na­čin mar­ke­tin­ga je ja­ko us­pje­šan jer sva­kog pyro­sa s utje­ca­jem tre­ti­ra­mo kao iz­da­va­ča sa svo­jom pu­bli­kom pa ima­mo spe­ci­ja­li­zi­ra­nu za­jed­ni­cu lju­di za odre­đe­ne kam­pa­nje. Kod ipyra ni­šta ni­je obve­zu­ju­će i nit­ko pyro­se ne tje­ra da ra­de kam­pa­nje ko­je ne že­le, a i ka­kav cap­ti­on že­le na­pi­sa­ti je do njih, sve dok ne vri­je­đa­ju brend di­rek­t­no. Na­rav­no, što za­nim­lji­vi­ji cap­ti­on zna­či da će i post ko­ji obja­ve do­bi­ti vi­še vi­ewo

va, laj­ko­va i ko­men­ta­ra. Me­đu­tim, ne že­li­mo da pyro­si spa­ma­ju svo­je pri­ja­te­lje na druš­tve­nim mre­ža­ma, do­volj­no je da jed­nom po­di­je­le odre­đe­nu kam­pa­nju. Cilj nam je iz­a­zva­ti stvar­nu re­ak­ci­ju kod pyro

sa, a za­tim i nji­ho­ve pu­bli­ke, do­bi­ti po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju o odre­đe­nom pro­izvo­du ili do­ga­đa­ju, a ne sa­mo sku­pi­ti vi­ewo­ve na ne­što.”

Na pi­ta­nje tko su poz­na­ti sr­p­ski i hr­vat­ski pyro­si te smi­je li se uop­će jav­no zna­ti nji­hov iden­ti­tet, To­ma nam je ot­krio ka­ko je to od­lu­ka sva­kog od njih po­je­di­nač­no, no odao nam je ne­ka ime­na. U Sr­bi­ji to su, na pri­mjer, Ba­ne La­lić, fron­t­men be­ograd­ske gru­pe MVP, glu­mac Mar­ko Mad­nić, dok DJ i pro­du­cent Mar­ko Nas­tić ni­je kla­si­čan pyros, ali je pri­ja­telj i uski su­rad­nik plat­for­me. Poz­na­ti­ji hr­vat­ski pyro­si su pak, Kar­la Ze­lić, za­gre­bač­ka re­pe­ri­ca poz­na­ta i kao Miss Kil­lah te mod­ni blo­ge­ri Di­no Bo­na­čić i Ma­tea Mar­tek.

“U Hr­vat­skoj još ra­di­mo na kre­ira­nju za­jed­ni­ce i pri­kup­lja­nju

pyro­sa pu­tem tes­t­nih kam­pa­nja ka­ko bi­smo vi­dje­li nji­hov stvar­ni do­seg na druš­tve­nim mre­ža­ma“, objas­nio je To­ma. Ipyro pla­ni­ra i dalj­nje ši­re­nje re­gi­jom, no ka­ko tvr­de, o to­me se mo­ra pom­no raz­mis­li­ti jer tr­ži­šte ne smi­je bi­ti pre­ma­lo, a opet ni pre­ve­li­ko za ovu is­kri­ča­vu in­ter­net­sku za­jed­ni­cu.

pri­ja­telj plat­for­me DJ i pro­du­cent Mar­ko Nas­tić usko

su­ra­đu­je s ipyrom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.