In­te­li­gent­na ma­la ko­ja re­pa ko’ fra­jer

No­vo li­ce re­gi­onal­ne hip hop sce­ne

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - tajana gašparić

Ka­da smo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na na­le­tje­li na pje­smu “Ma­ma”, ni­je nam bi­lo jasno tko je ta djevojka ko­ja se kva­li­tet­no ru­ga po­vr­š­nos­ti te uz pro­miš­lje­ne i po­ga­ne ri­me kon­tri­ra da­naš­njim na­met­nu­tim kri­vim vri­jed­nos­ti­ma. Raz­ma­že­ni ba­ha­ti ta­ti­ni si­no­vi, spon­zo­ru­še i pa­ro­vi ko­ji glu­me je­dan pred dru­gim sa­mo su ne­ke od te­ma s ko­ji­ma se obra­ču­na­la, a ne­dav­no je kre­nu­la “pi­ka­ti” i re­li­gi­ju, po­li­ti­ku i druš­tvo. Za Saj­si ka­žu da ima “taj­no­vi­to-ete­rič­nu auru po­koj­ne Ma­gi iz EKV-a”, a čes­to je zo­vu i “be­ograd­ska cu­ra sa sta­vom”.

Iva­na Ra­šić aka MC Saj­si u pri­vat­nom ži­vo­tu dje­lu­je njež­no i ne­vi­no, ali kad se pop­ne na sta­ge iz nje iz­la­ze gi­gant­ska sna­ga i ne­vje­ro­jat­no brit­ke ri­me. Žan­rov­ski svo­ju glaz­bu opi­su­je kao mje­ša­vi­nu bre­ak be­ata, elec­tra i hip -ho­pa, a u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne obja­vi­la je “Mi­si, nac­hi, nash”, “Da­le­ko je Diz­ni”, “Knv­k­ko ni­je vo­leo Kleš” i ‘Od dva­na­est do šest” u su­rad­nji s Da­mja­nom El­tec­hom. Pi­ta­li smo Saj­si ka­ko je kre­nu­la MC pri­ča, ot­kud ona u tim vo­da­ma.“Sve je is­pa­lo slu­čaj­no. Pre 11 go­di­na jed­ne hlad­ne ve­če­ri sam na mi­nus de­set ba­ulja­la gra­dom, pa­la sam is­pit, bi­la sva ne­sret­na i na­le­tje­la na jed­nog MC-a ko­jem sam is­pri­ča­la da pi­šem pe­sme. Dva da­na kas­ni­je po­zvao me da nas­tu­pim s njim i to je bi­lo, naš­la sam se u to­me”, is­pri­ča­la je. Na­kon to­ga od­lu­či­la se oz­bilj­ni­je ba­vi­ti mu­zi­kom, pro­mi­je­ni­la je li­fes­tyle, a ubr­zo je nas­tu­pi­la u Ba­ru­ta­ni, kul­t­nom be­ograd­skom klu­bu i ba­zi svih važ­ni­jih re­pe­ra na ovim pros­to­ri­ma. Jed­nom pri­li­kom je iz­ja­vi­la ka­ko je za­pra­vo “po­šte­na že­na i si­ro­maš­na kuč­ka ko­ja ži­vi od kom­pli­me­na­ta i lju­ba­vi’, a tu sjaj­nu nit is­ko­ris­ti­li smo ka­ko bi­smo saz­na­li mo­že li se uop­će ži­vje­ti od re­pa­nja na Bal­ka­nu:

“Pa ne, na­ža­lost, ne ži­vi se sa­mo od MC-anja. Ovo je i da­lje ho­bi. To sam iz­ja­vi­la jer sam jed­nom že­lje­la ne­što ku­pi­ti, a ni­sam mo­gla. Ta­ko za­pra­vo iz­gle­da mo­ja in­te­rak­ci­ja s re­al­noš­ću. To je to. Re­al­nost mi ne­što po­ru­ču­je, a ja po­ku­ša­vam da re­al­nos­ti ne­što ka­žem. Ta­ko nas­ta­ju mo­je pe­sme”. Važ­nu ulo­gu u ci­je­loj pri­či ima i nje­zi­na ses­tra Ti­ja­na ko­ja pje­va pra­te­će vo­ka­le i nas­tu­pa uz Saj­si, ali i DJ BKO ko­ji glaz­be­no za­okru­žu­je to troj­stvo.“Da,Ti­ja­na je u na­šoj fa­mi­li­ji bi­la ta ko­ja je iš­la u mu­zič­ku ško­lu i ba­vi­la se pe­va­njem. Se­be ni­sam vi­dje­la u tom sve­tu, iako sam od ma­le­na pi­sa­la tek­s­to­ve. Ona pe­va, a BKO je naš DJ i pro­du­cent ko­ji pra­ti či­ta­vu pri­ču”.

MC Saj­si je nas­tu­pi­la u Za­gre­bu i svi­dje­la se pu­bli­ci pa smo je pi­ta­li mo­že­mo li je usko­ro opet oče­ki­va­ti: “Da. Sa­da ma­lo nas­tu­pam po Sr­bi­ji, ali usko­ro se spre­mam u Hr­vat­sku, ne znam još kon­kret­no ka­da, ali do­ći ću ubr­zo.”

cu­ra sa sta­vom

Iva­na Ra­šić aka MC Saj­si

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.