Sky Fer­re­ira

Upoz­naj­te no­vu it dje­voj­ku pop glaz­be: po­vre­me­ni model s poz­na­tom fot­kom s hap­še­nja i de­bi al­bu­mom pu­nim bu­ke i čež­nje

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - Tekst: Ju­li­an­ne Escobedo Shepherd

KU dje­tinj­stvu je bi­la ti­ha, šut­lji­va, i bi­la je žr­tva dvo­ji­ce sek­su­al­nih zlos­tav­lja­ča.

ao sko­ro svi u Wil­li­am­sbur­gu u su­bo­tu u pod­ne, Sky Fer­re­ira kas­ni na brun­ch. Proš­le no­ći gle­da­la je doma dru­gu se­zo­nu Obi­te­lji So­pra­no, za ko­ju se za­gri­ja­la. Sti­gla je u voj­nim čiz­ma­ma i pre­ve­li­koj voj­noj jak­ni, a za kaš­nje­nje od 20 minuta kri­vi svo­ju no­vu op­se­si­ju, Tonyja So­pra­na (“On je, kao, moj ta­ta”). Ša­li se i ra­di gri­ma­su, po­t­vr­đu­ju­ći svoj no­vo­pro­na­đe­ni imidž lo­še cu­re. “Sky je za­kas­ni­la na in­ter­v­ju!” po­drug­lji­va je, i po­ka­zu­je da je naj­bo­lja nju­jor­ška kom­bi­na­ci­ja ne­pri­rod­ne pla­vu­še s raz­ma­kom iz­me­đu pred­njih zu­ba ot­kad se Ma­don­na po­če­la skri­va­ti po So­hu.

Fer­re­ira ima 21 go­di­nu, sr­co­li­ko li­ce – ni­kad ne bis­te oče­ki­va­li da će­te je vi­dje­ti na po­li­cij­skoj fo­to­gra­fi­ji, ali ta­ko je bi­lo ove je­se­ni, po ci­je­lom in­ter­ne­tu. U ruj­nu je uhićena u New Yor­ku zbog po­sje­do­va­nja ec­s­tasyja i opi­ra­nja uhi­će­nju, za­jed­no sa svo­jim deč­kom Zac­haryjem Co­le­om Smit­hom iz bruk­lin­škog shoe

ga­ze ben­da DIIV , ko­ji je imao he­ro­in. “Ne mo­gu go­vo­ri­ti o to­me”, ka­že ona, “ali ni­kad ni­sam raz­miš­lja­la o to­me ka­ko mur ja­ci zlo­ra­be moć. Kao ve­li­ki fan se­ri­je Za­kon i red: Odjel za žr­tve, ja­ko sam ra­zo­ča­ra­na.”

Uži­vo, Fer­re­ira se mno­go ma­nje pre­pu­šta cr­nim mis­li­ma ne­go što se či­ni na fot­ka­ma – bi­lo da je na po­li­cij­skim snim­ka­ma ili u ogla­si­ma za Yve­sa Sa­int La­uren­ta i os­ta­le za ko­je po­vre­me­no ra­di kao model. (Mod­ni je fo­to­gra­fi si­gur­no vo­le, ka­že ona, “zbog mog ‘osmi­je­ha oči­ma’ ili ne­čeg tak­vog”.) Ot­pi­ja­ju­ći Arnold Pal­mer, omi­lje­no pi­će ovih da­na, Fer­re­ira je za­bav­na i brb­lja­va, oso­bi­to kad pri­ča o svo­joj

du­go­go­diš­njoj mu­zi La­uri Pal­mer.

Night Ti­me, My Ti­me, de­bi što ga je Fer­re­ira upra­vo obja­vi­la, šest go­di­na na­kon po­greš­nog star­ta, ime je do­bio po re­če­ni­ci La­ure Pal­mer iz Twin Pe­ak­sa: Va­tro, ho­daj sa mnom. “U fil­mu je pri­ka­zan dio La­uri­ne mrač­ne stra­ne, ali obič­no se vi­di pros­lav­lje­ni tip kra­lji­ce ma­tu­ral­ne ve­če­ri”, ka­že ona. “Mis­lim da je osje­ća­la ne­što (što i ja osje­ćam) – bi­la je ja­ko, ono, ne­uro­tič­na.”

Night Ti­me, My Ti­me je obo­je, i iz­nim­no us­pje­šan i je­dan od naj­fas­ci­nant­ni­jih pop al­bu­ma ove go­di­ne – iako vje­ro­jat­no ni­je ono što je Ca­pi­tol Re­cor­ds imao na umu kad je pot­pi­sao ugo­vor sa Sky kao ti­nej­dže­ri­com u us­po­nu 2007. go­di­ne. Pje­sme su pamt­lji­ve, ali su i de­be­lo pre­ma­za­ne fu­zzom i syn­t­hom, pod­sje­ća­ju­ći na Su­ici­de, Si­ouxsie Si­oux i kra­utrock gru­pu Har­mo­nia, či­ji je buč­ni al­bum iz 1974. Fer­re­ira ne­pre­kid­no slu­ša­la “da se men­tal­no pri­pre­mi”. Pje­sme ima­ju nas­lo­ve “No­body Asked Me (If I Was Okay)”, “You’re Not the One” i “I Bla­me Myself ” – i vi­še vu­ku na pop. Fer­re­iri­ni sti­ho­vi pre­tva­ra­ju ra­nji­vost u fe­mi­nis­tič­ki bi­jes – upu­ćen opa­kim biv­šim deč­ki­ma i lim­bu di­sko­graf­ske ku­će u ko­jem je bi­la za­pe­la go­di­na­ma – dok alu­di­ra na mrač­ni­ju ago­ni­ju.

Fer­re­ira je odras­la u L. A.-u, maj­ka joj je bi­la ti­nej­dže­ri­ca kad ju je rodila, od­go­ji­la ju je ba­ka, ko­ja je ra­di­la kao fri­zer­ka Mic­ha­ela Jac­k­so­na; po­vre­me­no je po­sje­ći­va­la ranč Ne­ver­land, i jed­nom je pje­va­la gos­pel pje­smu za Jac­k­so­na, ko­je­ga se doj­mi­la nje­zi­na iz­ved­ba. Ali ve­ći­na nje­zi­na dje­tinj­stva bi­la je bor­ba – bi­la je ti­ha, po­vre­me­no sa­svim šut­lji­va, i bi­la je žr­tva dvo­ji­ce sek­su­al­nih zlos­tav­lja­ča. Mr­zi­la je

ško­lu, uz jed­nu zna­čaj­nu iz­nim­ku. “Bio je to raz­red iz fil­ma Da­vi­da Lyn­c­ha”, ka­že ona. “To je bio je­di­ni raz­red ko­ji sam htje­la po­ha­đa­ti.”

Di­je­lom i da se mak­ne od ško­le, Fer­re­ira je ju­ri­la za ugo­vo­rom za al­bum – i do­bi­la ga je na­kon što su šved­ski pro­du­cen­ti Blo­od­shy i Avant naš­li nje­zi­ne pje­sme na MySpa­ceu. Idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na ra­di­la je ono što su od nje tra­ži­li lju­di iz Ca­pi­to­la, pu­to­va­la je svi­je­tom i objav­lji­va­la sin­glo­ve i EP-je, i mi­je­nja­la sti­lo­ve kao ha­lji­ne YSL-a. Na­po­kon je us­pje­la proš­le go­di­ne, kad je obja­vi­la pje­smu “Everyt­hing Is Em­bar­ra­ssing”, u sti­lu slat­kog po­pa 80ih, zbog če­ga ju je za­vo­lje­la in­die eki­pa. “Bi­la sam se na­vik­la na to da me lju­di tre­ti­ra­ju kao gov­no i osu­đu­ju me”, ka­že ona. “Ali iz­ne­na­da ni­su to bi­li sa­mo ho­mi­ći i ti­nej­dže­ri­ce na Tum­bl­ru. Bi­la je to pot­pu­no no­va go­mi­la lju­di, svi su ima­li svo­je miš­lje­nje o to­me u če­mu griješiš ili što bi tre­ba­la ra­di­ti.”

Na­kon go­di­na skup­lja­nja al­bu­ma ko­ji ni­kad ni­su objav­lje­ni, Ca­pi­tol je od­bio pla­ti­ti za Night Ti­me. Umjes­to to­ga, Fer­re­ira je ve­ći­nu pla­ti­la iz svog dže­pa, pi­šu­ći i sni­ma­ju­ći ve­ći dio al­bu­ma u dva tjed­na pod uda­rom in­s­pi­ra­ci­je proš­log lje­ta. “Mis­li­li su da ne mo­gu to uči­ni­ti bez njih”, ka­že ona, dok ras­te­že ru­ka­ve džem­pe­ra. Al­bum se upra­vo na­šao me­đu top 10 na iTu­ne­su, a vi­deo za “You’re Not the One”, in­s­pi­ri­ran fil­mom o vam­pi­ri­ma “Glad” iz 1983., po­gle­da­lo je vi­še od mi­li­jun lju­di. Sad kad su se pri­če o nje­zi­nu uhi­će­nju ma­lo smi­ri­le, Fer­re­ira tra­ži pra­vu fot­ku za omot al­bu­ma: na njoj u to­ple­su sto­ji pod tu­šem, gle­da­ju­ći oz­bilj­no i bor­be­no. Sni­mio ju je nje­zin do­bar pri­ja­telj, ar­gen­tin­ski re­da­telj Gas­par Noé.

“Mis­lim da je pri­lič­no ra­nji­va i iz­rav­na, ali i pri­lič­no agre­siv­na u is­to vri­je­me – u to­ple­su sam, ali ne na onaj na­čin”, go­vo­ri gle­da­ju­ći me u oči, ne trep­nuv­ši. “Ne ka­žem da is­ko­ri­šta­vam se­be, ali ako lju­di ta­ko gle­da­ju na to, ra­di­je ću to na­pra­vi­ti sama ne­go da me net­ko dru­gi is­ko­ri­šta­va. Jer ka­ko god okre­neš, s ob­zi­rom na to što ra­dim, ja ću bi­ti is­ko­ri­šte­na. Ta­kav je po­sao, ne­ma pri­vat­nos­ti.”

Tu je još jed­na, prak­tič­ni­ja bri­ga. “Do­vra­ga, tko se tu­ši­ra u odje­ći?” ka­že ona dok joj se oči sja­je pod de­be­lim slo­jem ma­ska­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.