CHUCK NOR­RIS JE MR­TAV, STI­GAO JE RON SWANSON!

Fik­tiv­ni lik iz se­ri­je “Par­ks and Re­cre­ati­on” mo­gu­ći je no­vi ide­al ame­rič­kog mu­škar­ca

Rolling Stone (Croatia) - - Televizija - Rea hadžiosmanović

Kad su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na vi­ce­vi o Chuc­ku Nor­ri­su do­bi­li svo­je lo­kal­ne ver­zi­je, po­put ono­ga u ko­jem Chuck pot­pu­no ra­zu­mi­je Ja­dran­ku Ko­sor dok ova pri­ča na en­gle­ski, bi­lo je jasno da se pri­ča is­tro­ši­la do kraj­njih granica i da će usko­ro nas­tu­pi­ti tre­nu­tak za­si­će­nja. Lik i dje­lo Chuc­ka Nor­ri­sa uš­lo je odav­no u pop kul­tu­ru i uvi­jek će tu os­ta­ti, no druš­tve­nim mre­ža­ma u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na su­ve­re­no je po­čeo vla­da­ti je­dan no­vi su­per­ju­nak, iz­a­zi­va­ju­ći da pos­ta­ne no­vim ide­alom ame­rič­kog mu­škar­ca – Ron Swanson.

Za raz­li­ku od Chuc­ka, Ron ni­je stvar­ni lik, ne­go ga ame­rič­ki glu­mac Nick Of­fer­man tu­ma­či u na­gra­đi­va­noj hu­mo­ris­tič­noj se­ri­ji “Par­ks and Re­cre­ati­on” ko­ja je za­po­če­la s emi­ti­ra­njem pri­je če­ti­ri go­di­ne i do­gu­ra­la je do šes­te se­zo­ne.

Ro­nald Uly­sses Swanson ni­je kla­sič­ni i sve­mo­gu­ći ju­nak ko­ji bo­ri­lač­ke vje­šti­ne ima u ma­lom pr­stu kao Chuck, ali mo­že po­jes­ti gla­vi­cu lu­ka kao ja­bu­ku i po­pi­ti ka­nis­tar al­ko­ho­la ja­či­ne iz­bje­lji­va­ča, a da mu se ni­šta ne do­go­di. Ron je ju­nak pro­sječ­nog Ame­ri­kan­ca, sa svo­jim mo­no­to­nim pos­lom u dr­žav­noj služ­bi, fas­ci­na­ci­jom sla­ni­nom, whi­skeyjem i lo­vom, a mu­žev­ni br­ko­vi ko­je po­no­si­to uz­ga­ja sa­mo su pečat ko­jim se po­t­vr­đu­je nje­gov pro­to­ame­ri­ka­ni­zam. Prem­da na di­rek­tor­skoj po­zi­ci­ji, Ron za po­sao ma­ri ko­li­ko i za jo­gu, či­je prak­ti­ci­ra­nje svo­ga uja­ka sma­tra je­di­nim pri­mje­rom men­tal­ne bo­les­ti u po­vi­jes­ti obi­te­lji. Glav­ni pos­lov­ni cilj mu je iz­bje­ga­va­ti sas­tan­ke i ure­di­ti oba­ve­ze ta­ko da ih ne­ma ili ne mo­ra obav­lja­ti jer uop­će ne vje­ru­je u smi­sao ci­je­log odje­la ko­jim uprav­lja.

Ot­ka­ko se se­ri­ja emi­ti­ra, in­ter­net su pre­pla­vi­li ci­ta­ti i ta­ko­zva­ne “me­me” sli­ke ko­ji već an­to­lo­gij­ske re­če­ni­ce Ro­na Swan­so­na na­vo­de s odu­šev­lje­njem. Ron je u vr­lo krat­kom ro­ku do­bio kul­t­ni sta­tus, pos­tav­ši prem­da ni­je glav­ni, omi­lje­ni lik se­ri­je, a ne­ki te­le­vi­zij­ski kri­ti­ča­ri pro­gla­si­li su ga naj­bo­ljim li­kom ko­me­di­je si­tu­aci­je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća, još od vre­me­na Co­sma Kra­me­ra iz “Se­in­fel­da”. Ci­ta­ti po­put “Pro­zir­na al­ko­hol­na pi­ća su za bo­ga­te že­ne na di­je­ti” i “Pla­ka­nje je je­di­no do­zvo­lje­no na spro­vo­di­ma i pri po­sje­tu Grand Canyo­nu”, čo­vje­ka ko­ji kao re­kre­acij­ske spor­to­ve na­vo­di dr­vo­djelj­stvo i vo­đe­nje lju­ba­vi, spo­je­ni su u naj­ge­ni­jal­ni­joj mo­gu­ćoj kom­bi­na­ci­ji s pot­pu­no pra­vo­li­nij­skim i sto­ič­kim dr­ža­njem gla­sa i ti­je­la, ta­ko­zva­nog “de­ad­pan” hu­mo­ra Nic­ka Of­fer­ma­na ko­ji me­đu­tim, ni u jed­nom tre­nut­ku ne ula­zi u ka­ri­ka­tu­ru. Upra­vo to vje­što ba­lan­si­ra­nje ste­re­oti­pa s je­dins­tve­noš­ću i opip­lji­voš­ću li­ka Ro­na Swan­so­na kao kom­plek­s­ne i po­ne­kad ipak ra­nji­ve lič- nos­ti ko­joj su čast i do­mo­vi­na na vr­hu Mas­lowlje­ve pi­ra­mi­de, do­ve­lo je do nje­go­vog sta­tu­sa su­per­ju­na­ka za 21. sto­lje­će, či­ja re­če­ni­ca naj­bo­lje sa­ži­ma ci­je­lu ide­ju li­ka: “I was born re­ady. I’m Ron fuc­king Swanson”.

hit se­ri­ja Rob Lowe i Nick Of­fer­man u šes­toj se­zo­ni “Par­ks and Re­cre­ati­ona”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.