2013.: Bu­duć­nost je sti­gla

Rolling Stone (Croatia) - - Q&A -

Ci­ti­rat će­mo pa­met­nu iz­ja­vu Mi­ley Cyrus s ko­jom je opi­sa­la svoj nas­tup na MT V Vi­deo Mu­sic Awar­du: 2013. je bi­la go­di­na kad je glaz­be­na in­dus­tri­ja po­ku­ša­la iz­a­ći iz pak­le­nog ne­re­da u pla­ni­ra­ni pak­le­ni ne­red. S po­gle­dom na no­vu stvar­nost - us­pon stre­aming ser­vi­sa, pu­bli­ka je ras­lo­je­na vi­še ne­go ika­da, eko­no­mi­ja se još uvi­jek bo­ri za ži­vot, ma­lo­pro­da­ja je sko­ro pot­pu­na pro­pa­la - top umjet­ni­ci i nji­ho­vi me­na­dže­ri tra­ži­li su pa­met­ni­ji na­čin da se pro­bi­ju kroz taj ka­os. Bi­la je to go­di­na ve­li­kih, do­bro pla­ni­ra­nih jav­nih nas­tu­pa: Daft Punk i Ar­ca­de Fi­re su taj­no­vi­to ra­zot­kri­va­li svo­je al­bu­me, Jus­tin Tim­ber­la­ke se iz ni­ku­da vra­tio glaz­bi, Ro­bi­na Thic­kea su na­pa­da­li zbog go­lo­ti­nje u spo­tu “Blur­red Li­nes”; Mi­ley Cyrus je spek­ta­ku­lar­no pla­zi­la je­zi­kom; Pa­ul McCart­ney je u Let It Be sti­lu odr­žao bes­plat­ni kon­cert u showu Jim­my

Kim­mel Li­ve; Jay Z je do­go­vo­rio sa Sam­sun­gom bes­plat­ni dow­nlo­ad al­bu­ma; Kanye West pr­vi je hra­bro pred­sta­vio al­bum na na­čin da je svoj Ye­ezus pro­mo­vi­rao vi­de­opro­jek­ci­ja­ma na zgra­da­ma u 66 ze­ma­lja.

Rek­la­mi­ra­nje no­vog al­bu­ma kao du­go­oče­ki­va­nog even­ta bio je pa­me­tan na­čin da se pre­okre­nu ne­ga­tiv­ni tren­do­vi u mu­zi­ci i po­ka­za­lo se da glaz­be­na in­dus­tri­ja uči iz ho­li­vud­ske

tent-po­le stra­te­gi­je: us­mje­ri­ti ve­ći­nu pro­mo­tiv­nih re­sur­sa na ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih us­pje­ha. “Puno to­ga nam že­li pri­vu­ći po­zor­nost”, ka­že pro­fe­so­ri­ca Ani­ta El­ber­se s Har­vard Bu­si­ness Sc­ho­ola, či­ji je no­va knji­ga Bloc­k­bus­ters iz­a­zva­la mno­ge po­le­mi­ke, u ko­joj tvr­di da je fo­ku­si­ra­nje na ve­li­ke hi­to­ve je­di­na po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja in­dus­tri­je za­ba­ve. “Di­sko­graf­ske ku­će osje­ća­ju že­lju za pro­bit­kom, a je­dan od na­či­na je ra­di­ti ne­što ne­ko­nven­ci­onal­no ili to­li­ko moć­no da nam za­is­ta oku­pi­ra ma­štu.”

Mno­gi iz­vo­đa­či ove go­di­ne su raz­miš­lja­li o naj­us­pješ­ni­jem al­bu­mu u po­vi­jes­ti. “Sje­ćam se kad sam na TV-u gle­dao spot Thril­ler,” re­kao je Win Bu­tler iz Ar­ca­de Fi­rea, “i to je bio do­ga­đaj – u tom tre­nut­ku svi su ga gle­da­li.” Daft Punk je na svom no­vom al­bu­mu upo­tri­je­bio is­ti font s “Thril­le­ra” ko­ji su ot­kri­li u rek­la­mi u showu Sa­tur­day Night Li­ve i na jum­bo pla­ka­tu na Sun­set Bo­ule­var­du. “Daft Pun­ku se ja­ko svi­dio taj kon­cept ogrom­nih mar­ke­tin­ških mo­guć­nos­ti u pro­mo­ci­ji nji­ho­ve glaz­be, u sti­lu film­ske kri­la­ti­ce ‘ve­ći od ži­vo­ta’,” ka­že mar­ke­tin­ški struč­njak iz Co­lum­bi­je Scott Gre­er.

“Naš raz­go­vor je skre­nuo pre­ma pi­ta­nju ‘Ka­ko to os­tva­ri­ti u di­gi­tal­nom do­bu gdje sve pos­ta­je twe­et ili li­ke na Fa­ce­bo­oku?’”.

U is­to vri­je­me, Taylor Swift, Bru­no Mars i Pink iz­nje­dri­li su hi­to­ve na­kon objav­lji­va­nja al­bu­ma u 2012. ko­ji još uvi­jek zvu­če kao no­vi, a Katy Per­ry je do­mi­ni­ra­la top lis­ta­ma s jed­nom pje­smom “Ro­ar”, ko­ja je bi­la to­li­ko priv­la­čan ma­mac da je iz­gle­da­lo kao da u sa­moj pje­smi postoji rek­lam­na fo­ra. Dra­ke je pro­dao vi­še od mi­li­jun pri­mje­ra­ka svog tre­ćeg al­bu­ma ko­ji je pro­mo­vi­rao je­dins­tve­nom stra­te­gi­jom: obja­vio je pr­vi singl “Star­ted From the Bot­tom” još u ve­lja­či, a al­bum ni­je iz­dao sve do ruj­na. Emi­nem je do­ka­zao da je nje­gov sta­tus te­le­vi­zij­ske zvi­jez­de - ko­ji je izgradio u po­s­ljed­njoj fa­zi bor­be kad je glaz­be­nom kul­tu­rom vla­dao je­dan me­dij, MT V - još ni­je iz­bli­je­dio: pro­dao je 792 ti­su­će pri­mje­ra­ka al­bu­ma u pr­vom tjed­nu, što je bi­lo vi­še od bi­lo ko­ga u 2013. osim Tim­ber­la­kea, zvi­jez­de slič­nog pro­fi­la.

Pje­va­či­ca Taylor Swift svo­ju tur­ne­ju na sta­di­oni­ma i u are­na­ma go­to­vo si­gur­no će za­vr­ši­ti kao naj­us­pješ­ni­ju u ovoj go­di­ni u SAD-u, a Rol­ling Sto­ne­si su na dru­gom mjes­tu. (Ko­nač­ne broj­ke za 2013. još ni­su dos­tup­ne me­di­ji­ma). Sve u sve­mu, što se ti­če tur­ne­ja, ti­je­kom 2013. je vla­dao kla­sič­ni rock: Pa­ul McCart­ney, Jon Bon Jo­vi i Fle­etwo­od Mac ta­ko­đer su odr­ža­li ne­ke od naj­ve­ćih ovo­go­diš­njih tur­ne­ja. U elek­tron­skoj glaz­bi sa­mo je Swe­dish Ho­use Ma­fia dos­pje­la u top 50 naj­us­pješ­ni­jih tur­ne­ja do po­lo­vi­ce ove go­di­ne - ali taj glaz­be­ni žanr je nas­ta­vio svoj uz­let na fes­ti­va­li­ma i u Las Ve­ga­su, gdje su ne­ki DJ-i kao od ša­le do­bi­va­li 150.000 do­la­ra za nas­tup plus dnev­ni­ce. U me­đu­vre­me­nu, od­nos iz­me­đu Yo­uTu­bea i glaz­be­nih lis­ta je pos­tao mir­ni­ji ne­go ikad pri­je jer je Bil­l­bo­ard uzeo u ob­zir i emi­ti­ra­nje pje­sa­ma na Yo­uTu­beu za svo­ju lis­tu sin­glo­va Hot 100. Ba­auerov “Har­lem Sha­ke” bio je naj­bli­ži ovo­go­diš­njem hi­tu “Gan­g­nam Style”, a to­me je pri­do­nio i no­vi sus­tav Con­tent ID na Yo­uTu­beu ko­ji je omo­gu­ćio da se iz­ra­ču­na broj emi­ti­ra­nja ne­ke pje­sme. Di­rek­tor mar­ke­tin­ga You Tu­bea Shi­va Ra­ja­ra­man ka­že: “Glaz­be­ni­ci sad mo­gu za­šti­ti­ti svo­ja pra­va, a lju­di ne­ka zbog to­ga lu­de ili ne­ka ocje­nju­ju te nji­ho­ve od­lu­ke kao do­bre ili lo­še.”

Mac­k­le­mo­re i Ryan Lewis su otiš­li ko­rak da­lje od krat­ko­traj­nog us­pje­ha s pje­smom “Thrift Shop” - ko­ja je ta­ko­đer kre­nu­la kao vi­deo ko­ji se še­rao in­ter­ne­tom – i pos­ta­li su jed­na od ovo­go­diš­njih naj­ve­ćih novih glaz­be­nih po­ja­va. A to su uči­ni­li bez pot­po­re di­sko­gra­fa, iako je me­na­džer tog dvoj­ca Zach Qu­il­len isko­ris­tio po­pu­lar­nost pje­sme na You- Tu­beu ka­ko bi je pro­mo­vi­rao na ra­di­ju di­sko­graf­ske ku­će War­ner Bros. “Na po­čet­ku nam je War­ner od­go­vo­rio: “Ne, mi ne pro­da­je­mo naš ra­dij­ski pros­tor’”, ka­že Qu­il­len. “Ali bu­duć­nost im je bi­la za­cr­ta­na.” Yo­uTu­be je u 2013. ta­ko­đer bio u sre­di­štu još jed­nog tren­da: glaz­be se okre­nu­la pre­ma in­ter­net­skom stre­amin­gu. Di­gi­tal­na glaz­ba 2011. je do kra­ja uni­šti­la com

pact disc, ali tre­nut­no nje­zi­na pro­da­ja opa­da, naj­vje­ro­jat­ni­je za­hva­lju­ju­ći jed­nom obra­tu ko­ji je du­go nas­ta­jao: lju­bi­te­lji glaz­be od­ba­ci­li su kon­cept osob­ne di­sko­gra­fi­je i pri­gr­li­li su glaz­be­ni stre­aming. Ako su post-Nap­s­ter klin­ci odras­li ta­ko da su na­uči­li da ni­kad ne mo­ra­ju pla­ti­ti pje­sme, no­va ge­ne­ra­ci­ja čak ni­je na­uči­la ni dow­nlo­adi­ra­ti. “Si­gur­no se na­la­zi­mo u pro­ce­su tran­zi­ci­je”, ka­že Skril­lexov me­na­džer Tim Smith. “Stva­ri pre­uzi­ma­ju ser­vi­si za stre­aming.”

Yo­uTu­be je naj­pri­je pos­tao no­vi MT V; sa­da je “Yo­uTu­be no­vi iTu­nes,” ka­že Jeff Pri­ce, iz­vr­š­ni di­rek­tor in­ter­net­skog ser­vi­sa Au­di­um pre­ko ko­jeg glaz­be­ni­ci mo­gu na­pla­ći­va­ti stre­aming. Ipak, moć­ni Yo­uTu­be još uvi­jek pom­no pla­ni­ra sa­dr­žaj ka­ko bi za ko­ris­ni­ke una­pri­je­dio po­nu­du kao što to ra­de Spo­tify, Rdio i Rhap­sody. “No­ve ge­ne­ra­ci­je odras­ta­ju s Yo­uTu­be­om kao iz­vo­rom za­ba­ve,” ka­že Ra­ja­ra­man. “Oni jed­nos­tav­no sma­tra­ju da glaz­bu mo­gu pro­na­ći na jed­nom mjes­tu.”

Što se ti­če pret­pla­te, pra­vi iz­a­zov je pri­vu­ći lju­de da pla­ća­ju. Spo­tify ima 6 mi­li­ju­na pret­plat­ni­ka na svi­je­tu – proš­le go­di­ne ih je imao 5 mi­li­ju­na - plus 18 mi­li­ju­na ko­ris­ti njihovu bes­plat­nu us­lu­gu (ni­su obja­vi­li broj ko­ris­ni­ka za ame­rič­ko tr­ži­šte u ovoj go­di­ni). S dru­ge stra­ne, dru­gi vo­de­ći ser­vis Rdio u stu­de­nom je dao ot­ka­ze jed­nom di­je­lu za­pos­le­ni­ka. No no­va kon­ku­ren­ci­je sti­že. U no­voj go­di­ni vje­ro­jat­no će Be­ats Mu­sic po­kre­nu­ti stre­aming ser­vis, ko­jem je na če­lu Jim­my Io­vi­ne, tvo­rac tvrt­ke ko­ja je pro­izve­la slu­ša­li­ce Be­ats. Na­vod­no pre­go­va­ra­ju s ame­rič­kom te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom kom­pa­ni­jom AT &T da nji­ho­vim ko­ris­ni­ci­ma mo­bi­te­la omo­gu­ći glaz­bu pre­ko pret­pla­te. Yo­uTu­be je ta­ko­đer obja­vio da će uves­ti na­pla­tu ne­kih sa­dr­ža­ja.

Di­sko­graf­ske ku­će su uz­bu­đe­ne zbog mo­guć­nos­ti da bi

stre­aming mo­gao za­mi­je­ni­ti glaz­be­no pi­rat­stvo. “Shva­ti­li smo ka­ko su nam šan­se sve ve­će da na­pla­ti­mo le­gal­ni stre­aming”, ka­že Stephen Bryan, iz­vr­š­ni di­rek­tor za di­gi­tal­nu glaz­bu u War­ner Mu­si­cu. Iz glaz­be­ne in­dus­tri­je tvr­de da je ile­gal­no “ski­da­nje” glaz­be pa­lo ba­rem 50 pos­to od 2005. U Šved­skoj, gdje se Spo­tify pr­vi za­po­čeo s ra­dom, sto­pa pi­rat­stva je vr­lo ma­la. No mno­gi glaz­be­ni­ci sum­nja­ju u us­pjeh stre­amin­ga. Thom Yor­ke, ko­ji je u sr­p­nju po­vu­kao sa Spo­tifyja no­vi al­bum Atoms for Pe­acea, na­zvao je taj ser­vis “po­s­ljed­njim očaj­nič­kim pr­do­njom umi­ru­ćeg tru­pla” i na Twit­te­ru je na­pi­sao: “Da ne bi bi­lo za­bu­ne, no­vim glaz­be­ni­ci­ma ko­je ćeš upoz­na­ti na Spo­tifyju ne­će ni­šta pla­ti­ti.” (tre­nut­no je­dan stre­am iz­no­si ma­nje od jed­nog pen­nyja, iz­me­đu o,6 i o,8 cen­ti). Ali Spo­tify je obja­vio da je is­pla­tio 500 mi­li­ju­na do­la­ra iz­vo­đa­či­ma i sma­tra da će se tan­ti­je­mi po­ve­ća­ti s ras­tom bro­ja novih ko­ris­ni­ka. “Ne­mam poj­ma za­što se to­li­ko za­no­se”, uz­vra­tio je od­vjet­nik Me­tal­li­ce Peter Pa­ter­no, “s ob­zi­rom na to da taj ser­vis nit­ko ni­je pri­hva­tio osim Šved­ske.”

In­ter­net je od 1999. dra­ma­tič­no sma­njio utje­caj glaz­be­ne in­dus­tri­je i još uvi­jek ni­je do kra­ja uz­dr­mao nje­ne te­me­lje. No, ka­ko se po­ka­za­lo u ovoj go­di­ni, ne­ke stva­ri se uop­će ni­su pro­mi­je­ni­le. Mla­de zvi­jez­de još uvi­jek ima­ju šo­kant­ne nas­tu­pe na MT V Vi­deo Mu­sic Awar­du. Emi­nem, Jus­tin Tim­ber­la­ke i Jay Z još uvi­jek su su­per­zvi­jez­de. Kon­cer­ti na showu Sa

tur­day Night Li­ve još uvi­jek su važ­ni. Al­bum ži­ve i da­lje. I ve­li­ke di­sko­graf­ske kom­pa­ni­je, una­toč svim pre­dvi­đa­nji­ma, još uvi­jek se dr­že. Kao su­prot­nost glaz­be­ni­ci­ma po­put Mac­k­le­mo­rea, po­jav­lju­ju se no­vi po­put Lor­de i Ha­im ko­ji su pot­pi­sa­li za ve­li­ke di­sko­graf­ske ku­će. “Postoji šan­sa da glaz­be­ni­ci pri­vu­ku oda­ni fa­no­ve pre­ko in­ter­ne­ta bez po­mo­ći di­sko­gra­fa”, ka­že Ani­ta El­ber­se. “Ali da bi se za­is­ta pro­bio mo­raš ima­ti dis­tri­bu­ci­ju i mar­ke­ting ko­je ti mo­gu omo­gu­ći­ti sa­mo ve­li­ki iz­da­va­či.”

ROCK OF AGES

Pa­ul McCart­ney (go­re), Rol­ling Sto­ne­si i Fle­etwo­od Mac ima­li su ve­li­ke tur­ne­je u 2013.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.