Avi­cii

Rolling Stone (Croatia) - - Albumi Godine -

ri­pa­dam ge­ne­ra­ci­ji ko­ja je lu­da za pje­sma­ma, a ne za ci­je­lim al­bu­mi­ma. Ovo je bio moj ovo­go­diš­nji fa­vo­rit. Vo­lim ga jer je bio pla­ne­tar­no pri­hva­ćen. To je pje­sma ko­ja je uvi­jek bi­la us­pješ­na kad sam je pu­štao. Ta­ko­đer ja­ko vo­lim Jay Z-evu pje­smu “Hol­ly Gra­il” - ci­je­li vi­bru pje­sme, od ri­je­či do be­ata, sve je su­per.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.