Re­mi

Rolling Stone (Croatia) - - Albumi Godine -

vo je naj­te­ža za­da­ća ika­da, iz­dvo­ji­ti sa­mo JE­DAN al­bum! Ni­je fer, Rol­ling Sto­ne! Aj­de, ako baš mo­ram, rek­la bih da je to al­bum “Ye­ezus” Kanyea Wes­ta. Za­što? Za­to što ne sje­da na pr­vu, tra­ži kon­cen­tri­ra­no slu­ša­nje, ni­je na­pu­can ko­mer­ci­jal­nim ins­tru­men­ta­li­ma, gu­ra gra­ni­ce ono­ga što se da­nas de­fi­ni­ra kao rap i baš po­put Kanyea, kom­plek­san je i na­bru­šen... Kad Kanye iz­ba­ci al­bum ko­ji ši­rim ma­sa­ma ne leg­ne na pr­vu, ta­kav al­bum pro­mi­je­ni li­ce rap sce­ne i oče­ki­va­nja onih ko­ji rap sce­nu pra­te. Is­to se do­go­di­lo s al­bu­mom “808s & He­ar­t­bre­ak” ko­ji je pro­mi­je­nio per­cep­ci­ju kla­sič­nog rap iz­vo­đa­ča/pro­du­cen­ta. Iz­nad sve­ga, svi­đa mi se što Kanye ima pet­lje pli­va­ti uz stru­ju i ne bo­ji se osu­de, već gu­ra na­pri­jed. Za­to je “Ye­ezus”, po me­ni, al­bum go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.