Sin­glo­vi GO DIN e

Daft Punk se okre­nuo na dis­co, Ken­drick La­mar raz­bio je kon­ku­ren­ci­ju, a 17-go­diš­nja No­vo­ze­lan­đan­ka pop­lju­va­la je šmin­ke­re i uči­ni­la da ci­je­li svi­jet pje­va “Royals”.

Rolling Stone (Croatia) - - Singlovi Godine - So­ula ka spa­ce- od­dity le frea- Vo­ice U.K. all-too-hu­man swag glit­ter-rock Ye­ezus dyla­nov­skom tech-ho­use

Što vi­še mo­že­te za­že­lje­ti od ljet­nog hi­ta? Fran­cu­ski elek­tro-ro­bo­ti smis­li­li su sve­mir­ski dis­co gro­ove, do­da­li ma­lo

od Phar­rel­la i mr­vu od gi­ta­ris­ta Chi­ca Ni­lea Rod­ger­sa, ko­ji je, re­al­no, iz­mis­lio ovak­vu glaz­bu. “Get Luc­ky” is­to­vre­me­no zvu­či i sta­rin­ski i fu­tu­ris­tič­ki, a opet je i pun obra­ta. To je ona vrst pop pje­sme ko­ja se svi­đa svi­ma na svi­je­tu. Bi­la je broj je­dan na top ljes­tvi­ca­ma u 55 ze­ma­lja i obra­di­li su je mno­gi, od Flo­ren­ce Wel­ch do Fall Out Boya i Wil­ca uklju­ču­ju­ći i gru­pu men­to­ra iz showa The (sku­pa s To­mom Jo­ne­som). Rod­gers i Phar­rell do­ka­za­li su da su Yo­da i Obi-Wan za ljet­ne hi­to­ve. Iako su obo­je na­uči­li na spo­red­ne ulo­ge, do­bro im sto­ji kad su pod svje­tlom re­flek­to­ra, da­je im do­dat­nu ener­gi­ju. A Daft Punk, deč­ki is­pod ma­ske ro­bo­ta, ra­zva­li­li su svo­jom pop emo­ci­jom ko­ju na­ga­nja­ju zad­njih 15 go­di­na: ovo je stvar o to­me ka­ko os­ta­ti do­s­lje­dan se­bi, ali i lju­bav­no pi­smo tom osje­ća­ju sre­će ko­jeg do­bi­ješ kad se dis­co ku­gla za­vr­ti na po­di­ju. Ni­je zvu­ča­la kao vr­sta pje­sme ko­ja će zav­la­da­ti top lis­ta­ma - sa­mo co­ol pje­va­či­ca, me­ka­ni, ri­tam i ses­trin­ski pra­te­ći vo­ka­li. Ali stvar “Royals” je po­go­di­la u ži­cu jer je i neodoljiva i ra­di­kal­na: zvuk ti­nej­dže­ri­ce ko­ja je za­ljub­lje­na u hip hop (ali ne i u nje­gov ma­te­ri­ja­li­zam) i ko­ja je od­lu­či­la pos­ta­ti kra­lji­ca svo­je vlas­ti­te sce­ne. Him­na ko­ja je naj­a­vi­la al­bum i ko­ja je us­mje­re­na na uni­šta­va­nje, re­zul­tat je su­rad­nje s Daft Pun­kom - Kanye re­pa iz­nad in­dus­trij­skog stu­pa­nja po­ja­ča­nih te­škim di­sa­njem i Tar­za­no­vim ur­li­ci­ma. Slje­de­ći put kad net­ko ka­že da je Ame­ri­ka is­pa­la iz utr­ke, pus­ti­te im ovu stvar i gledaj­te ka­ko im gla­va eks­plo­di­ra. Mo­žda naj­bo­lja pje­sma Vam­pi­re We­eken­da ikad, s me­lo­di­jom, pre­kras­nim vo­ka­lom Ez­re Ko­eni­ga i ži­vo­pis­nim sti­ho­vi­ma o am­bi­va­lent­nom pa­ru na pro­pu­to­va­nju od Pro­vi­den­cea do Pho­enixa. Po osje­ća­ju, ovo je pje­sma o sta­re­nju kad je sve što imaš vje­ra na kuš­nji i po­lju­lja­no po­vje­re­nje. Naj­bo­lja pje­sma ko­ja se uz­di­gla iz EDM pod­zem­lja ove 2013. go­di­ne je hit ko­ji ra­zva­lju­je klu­bo­ve no­ću a ra­zva­lju­je i te­be kad uju­tro tre­baš us­ta­ti iz kre­ve­ta. A uba­če­ni dio s mo­ti­va­cij­skim go­vo­rom Eri­ca Tho­ma­sa - to je čis­ti pri­mjer ge­ni­jal­nog sem­pli­ra­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.