Jak e bugg

Rolling Stone (Croatia) - - Singlovi Godine -

lbum je ne­vje­ro­ja­tan - po­seb­no kad se uz­me u ob­zir ko­li­ko je proš­lo ot­ka­ko su sku­pa sni­mi­li plo­ču. Kad sam ga slu­šao pr­vi put, bio sam sa svo­jim ben­dom u stu­di­ju Ric­ka Ru­bi­na - bi­lo je ne­vje­ro­jat­no slu­ša­ti al­bum snim­ljen ove go­di­ne ko­ji ima ta­kav zvuk. Vo­lim sti­ho­ve “I don’t want to li­ve fo­re­ver, but I don’t want to die.” To je naj­ve­ća di­le­ma. I ja­ko mi se svi­đa “God Is De­ad?” - s upit­nikom! Jer to je pi­ta­nje, zar ne? Mo­že­te osje­ti­ti toč­no da je to ono što mis­le, bez ob­zi­ra ko­li­ko su sta­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.