Top 10: re­gi­onal­ni sin­glo­vi

Du­bi­oza je ra­zva­li­la, Go­ri­bor raz­ni­je­ži­li, a Ma­ssi­mo nas­ta­vio svoj me­lo­di­čan, po­eti­čan put. A naj­bo­lji su... tekst: Rea Hadžiosmanović i Tajana Gašparić

Rolling Stone (Croatia) - - Singlovi Godine - Syn­th-po­pa, old sc­ho­ol be­atom scrat­ch be­ato­va

Du­bi­oza Ko­lek­tiv

U rod­noj Pu­li Ma­ssi­mo je ovo ljeto pros­la­vio 30 go­di­na ka­ri­je­re, a sin­glom “Su­ze nam sta­le na put” nas­ta­vio me­lo­di­čan, po­eti­čan, pre­dvid­ljiv, ali i da­lje in­tri­gan­tan smjer. Au­tor pje­sme je Pre­drag Mar­ti­njak Peg­gy s ko­jim je su­ra­đi­vao na al­bu­mu “Do­dir­ni me slu­čaj­no’’. Zvuk ko­ji ne­odo­lji­vo pod­sje­ća na naj­bo­lje vri­je­me ex-Yu roc­ka u njež­noj i to­ploj iz­ved­bi ne­ka­daš­njeg fron­t­ma­na Ido­la i uz po­dr­šku Maxa Ju­ri­či­ća. Vječ­no tra­ga­nje, lju­bav, na­da, san i to­pli­na ko­ju čo­vje­ko­vom sr­cu mo­že do­ni­je­ti sa­mo pre­da­na lju­bav sa­že­ti su na al­bu­mu “4 go­diš­nja do­ba”. Ka­žu da je za Du­bi­ozu Ko­lek­tiv 2013. go­di­na oz­na­či­la de­fi­ni­tiv­no za­uzi­ma­nje tro­na glaz­be­ne sce­ne u re­gi­ji pje­sma­ma ko­je je pri­gr­li­lo “i sta­ro i mla­do”. Ka­žu i da su deč­ki iz Bos­ne sa svo­jim naj­ve­ćim ovo­go­diš­njim hi­tom us­pje­li na­pra­vi­ti fan­tas­ti­čan su­kus ma­što­vi­tih, ali još vi­še be­smis­le­nih ste­re­oti­pa i fra­za bal­kan­skog čo­vje­ka, is­to­vre­me­no pru­ža­ju­ći oš­tru kri­ti­ku ak­tu­al­ne so­ci­jal­ne i po­li­tič­ke si­tu­aci­je. Ka­žu da su ta­ko­zva­ne me­dij­ske i druš­tve­ne “is­ti­ne” ko­je se ne pro­pi­tu­ju, ne­go se bez jas­ne ar­gu­men­ta­ci­je pripisuju ne­kom ima­gi­nar­nom en­ti­te­tu tre­ćeg li­ca mno­ži­ne, po­pra­će­ne i za­bav­nim vi­de­om ani­ma­to­ra To­ni­ja Hu­mla i cr­ta­ča Fi­li­pa An­dro­ni­ka. Ka­žu i da je za­raz­ni ska-reg­gae pot­po­mo­gao da pje­smu mo­že­te ču­ti i na al­ter­na­tiv­nom tu­lu­mu i na ma­sov­noj svad­bi dalj­njeg ro­đa­ka. Sve to lju­di za Du­bi­ozu ka­žu i bra­te mi­li, ne la­žu! Još uvi­jek nam je te­ško pre­bo­lje­ti ras­pad troj­ca ko­ji je od­lu­čio “sta­ti kad je naj” i kad smo se za­lju­bi­li u nji­hov sa­njar­ski zvuk da­nas znat­no pri­jem­čiv­lji­jeg od nji­ho­vih po­če­ta­ka. Pre­kras­ni singl “Fa­ith in War” uz od­luč­ni vo­kal fron­t­me­na Na­ran­če zvu­či iz­ne­na­đu­ju­će to­plo i emo­tiv­no. La­ga­ni re­ag­ge ri­tam i bez­o­braz­na is­ti­na ko­ja do­la­zi njež­no is­pod gla­sa do­kaz su da se zvuk Ele­men­ta­la te­ško mo­že svr­sta­ti u odre­đe­ni žanr. Šes­tim stu­dij­skim al­bu­mom “U re­du je” obi­lje­ži­li su 15 go­di­na na sce­ni, pre­tres­li od­no­se, emo­ci­je i bru­tal­nu re­al­nost te nas pod­sje­ti­li da još uvi­jek mo­že­mo ra­ču­na­ti na njih. Po mno­gi­ma jed­na od naj­bo­ljih ak­tiv­nih gru­pa s pros­to­ra biv­še Ju­gos­la­vi­je vra­ti­la se sa sin­glom “Ju­re­ći lju­bav”, po­t­vr­div­ši sta­tus re­gi­onal­nih mi­lje­ni­ka. Muč­ni­nu ne­mo­guć­nos­ti lju­bav­ne re­ali­za­ci­je spr­ski al­ter­na­tiv­ni roc­ke­ri Go­ri­bor us­pje­li su jed­nos­tav­nim sti­ho­vi­ma jasno opisati bez ima­lo pa­te­ti­ke. S be­skom­pro­mis­nog al­bu­ma “Troya­nac” Fren­kie je svo­jim šes­tim sin­glom, po­sve­će­nom svo­jim fa­no­vi­ma, iša­ma­rao slu­ša­te­lje tvr­dim “dir­ty so­uth” uz ele­men­te hip hop pje­sa­ma – sem­pli­ra­nu kla­si­ku, i ne­umor­no re­per­sko sa­mo­ve­li­ča­nje kroz stan­dard­nu opreč­nost “gdje sam pri­je bio, a vi­di me sad!”. Pip­si su se vra­ti­li u ve­li­kom sti­lu, pop ša­re­ni­lom, in­te­li­gen­tim tek­s­to­vi­ma i spek­trom zvu­ko­va ko­ji vri­šte iz al­bu­ma “Walt” . Ser­vi­ra­li su nam pri­tom i ogo­lje­ne emo­ci­je uz jed­nos­tav­nih ne­ko­li­ko akor­da, sa­že­tih na naj­av­nom sin­glu ‘’Htio bi da me vo­liš’’. Pje­sma o pro­laz­nos­ti. Sni­jeg kao si­no­nim čis­to­će bri­še sta­ro i stva­ra no­vi ča­rob­ni svi­jet do slje­de­će bljuz­ge. Njež­ni tak­to­vi no­vog De­to­uro­vog sin­gla os­ta­ju du­go u uhu, a sa­vr­šen taj­ming iz­la­ska u ove hlad­ne da­ne olak­šao je put pro­bit­ka na ra­dio pos­ta­je, a on­da i do slu­ša­te­lja. Pje­sma ko­ju je Cr­na Go­ra ove go­di­ne pos­la­la na Eu­ro­song bit­na je jer je po­mak­la ljes­tvi­cu glaz­be­nih afi­ni­te­ta u re­gi­ji, pre­ba­civ­ši se sa star­le­ta i euro­vi­zij­skog po­pa na dub­s­tep zvuk hip hop dvoj­ca Who See, uz po­moć sjaj­nog Wik­lu­ha Skya pa pje­sma zvu­či kao mla­đi brat na­bri­ja­nih bri­tan­skih ko­lek­ti­va Mo­des­tep i Ne­ro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.