Fil­mo­vi GO­DI­NE

U naj­ja­čoj i naj­pro­vo­ka­tiv­ni­joj go­di­ni u mul­ti­plek­si­ma, 2013. ši­ri film­ske gra­ni­ce. Ovo je de­set naj­bo­ljih tekst: Peter Travers

Rolling Stone (Croatia) - - Filmovi Godine - So­pra­no, svi­ta­nja Bi­ti John Mal­ko­vich, Adap­ta­ci­ja) Ona, Pri­je Pri­je su­mra­ka do­bru i u zlu Bok­sa­ča, U bra­ska

ropst1 12 go­di­na

va

Naj­bo­lji film ikad snim­ljen o rop­s­tvu je i naj­bo­lji film go­di­ne. Ne­uljep­ša­na škol­ska stu­di­ja za re­da­te­lja Ste­vea McQu­eena, vi­zu­al­nog umjet­ni­ka i ira­ci­onal­nog pro­vo­ka­to­ra pr­ve kla­se. Tr­lja nam no­so­ve straš­nom is­ti­ni­tom pri­čom o So­lo­mo­nu Nor­t­hu­pu (Chiwe­tel Eji­ofor), slo­bod­nom crn­cu ko­ji ži­vi u New Yor­ku 1841. sve dok ne pad­ne u rop­s­tvo na du­bo­kom ju­gu. Eji­ofor, u či­jim se oči­ma ogle­da mu­če­niš­tvo, glu­mač­ki je div. Film tre­ba os­ta­ti za vječ­nost. Ushit čis­tog fil­ma na­la­zi za­rob­lje­nu eks­pre­si­ju u in­tim­nom epu Al­fon­sa Cu­aróna o iz­gub­lje­nos­ti u sve­mi­ru. Kao as­tro­na­ut po­čet­nik, San­dra Bul­lock tr­ga vam živ­ce i či­ni se­be i film po­nos­nim. Cu­arón, sni­ma­telj Em­ma­nu­el Lu­be­zki i ča­rob­njak vi­zu­al­nih efe­ka­ta Tim Web­ber uti­ru no­ve pu­to­ve. Ovaj tro­sat­ni mlaz po­la­ri­zi­ra­ne bri­ljant­nos­ti Mar­ti­na Scor­se­se­ja, s ubo­ji­tim sce­na­ri­jem Te­ren­cea Win­te­ra ko­ji je pi­sao i

de­talj­no do­no­si is­ti­ni­tu pri­ču o Jor­da­nu Bel­for­tu (Le­onar­do DiCa­prio blje­šti kao pla­men u pu­noj sna­zi), ko­ji je ži­vio ne­vje­ro­jat­no ra­skoš­no ba­ve­ći se pri­je­va­ra­ma u 1990-ima. Jor­dan i nje­gov frend lo­pov (Jo­nah Hill ra­zva­lju­je kao nje­gov umr­tv­lju­ju mo­ral­nu sla­bost ko­ka­inom, se­da­ti­vi­ma i pros­ti­tut­ka­ma. Scor­se­se­jev čin bra­vu­re film­skog stva­ra­nja smr­to­nos­no je ur­ne­be­san pri­kaz kri­mi­na­la ured­skih služ­be­ni­ka. Nit­ko ne umi­re, ali žr­tve s Wall Stre­eta vri­štat će “ Ni­šta se ne do­ga­đa i sve se do­ga­đa dok se dvo­je lju­bav­ni­ka, Je­sse (Et­han Hawke) i Ce­li­ne (Ju­lie Del­py), nas­tav­lja­ju pe­nja­ti na Mo­unt Eve­rest svo­je ve­ze. U tre­ćem di­je­lu ove pri­če, na­kon

iz 1995. i iz 2004., re­da­telj Ric­hard Lin­k­la­ter i pre­sa­vr­še­ni su­auto­ri Hawke i Del­py stva­ra­ju de­fi­ni­ra­ju­ću lju­bav­nu pri­ču ge­ne­ra­ci­je.

Re­da­telj Spi­ke Jon­ze (

stva­ra fil­mo­ve ko­ji nam po­ma­žu da svi­jet vi­di­mo na za­pa­nju­ju­će smi­ješ­ne i dir­lji­ve no­ve na­či­ne. A u fil­mu smje­šte­nom u bli­skoj bu­duć­nos­ti, The­odo­re (ve­li­čans­tve­ni, du­bo­ko osje­ćaj­ni Jo­aqu­in Pho­enix) ja­ko se za­ljub­lju­je u ope­ra­tiv­ni sus­tav svog kom­pju­to­ra (ko­je­mu glas hu­mo­rom, to­pli­nom i sr­cem da­je Scar­lett Jo­han­sson) i mi u to vje­ru­je­mo. Ovo je vr­hu­nac osob­nog stva­ra­nja fil­ma. Sa­mo bi manj­ka­vi vir­tu­oz David O. Ru­ssell mo­gao pre­tvo­ri­ti film o po­li­tič­kim skan­da­li­ma kas­nih 1970-ih u obi­jes­nu, emo­ci­onal­no si­ro­vu ljud­sku dra­mu. Stal­na Ru­ssel­lo­va pos­ta­va – Chris­ti­an Ba­le i Amy Adams iz Jennifer Lawren­ce i Brad­ley Co­oper iz

– po­ma­že mu da tok­sič­nu zbr­ku ži­vo­ta na ru­bu pre­tvo­ri u ur­ne­be­san dar. Pri­ča­ju­ći pri­ču o ka­pe­ta­nu Ric­har­du Phil­lip­su (Tom Han­ks), či­ji su te­ret­ni brod 2009. na­pa­li so­ma­lij­ski pi­ra­ti, re­da­telj Pa­ul Greengrass ne sta­je priv­la­či­ti po­zor­nost do­ku­dra­mom. S Han­k­som ko­ji ko­pa du­bo­ko u po­dri­je­tlo hra­bros­ti sva­kog čo­vje­ka, film po­di­že le­tvi­cu ak­cij­skih tri­le­ra. Kao ob­ma­nu­ti sta­rac ko­ji mis­li da je osvo­jio mi­li­jun do­la­ra, Bru­ce Dern okru­nio je svo­ju ka­ri­je­ru. I Will For­te kao nje­gov sin i Ju­ne Squ­ibb kao nje­go­va že­na za­vre­đu­ju naj­ve­će po­hva­le. Re­ži­ra­na boc­ka­vom du­ho­vi­toš­ću i per­cep­ci­jom Alexan­de­ra Paynea, pre­ma zvuč­nom sce­na­ri­ju Bo­ba Nel­so­na,

stva­ra ve­ći utje­caj što vi­še raz­miš­lja­te o to­me. Za­mis­li­te Blan­c­he Du­bo­is uda­nu za Ber­ni­eja Ma­dof­fa i do­bit će­te ne­ku ide­ju o to­me ko­ja je bi­la na­mje­ra Wo­odyja Al­le­na u jed­nom od nje­go­vih naj­ja­čih fil­mo­va po­s­ljed­njih go­di­na. Ca­te Blan­c­hett, sme­te­na i očaj­na, glu­mi­ca je go­di­ne. Prik­lad­no je za­vr­ši­ti ovu lis­tu glaz­be­nom no­tom dok bra­ća Co­en pre­uzi­ma­ju folk-glaz­be­nu sce­nu ra­nih 1960-ih u New Yor­ku. Snim­lje­na me­lan­ko­lič­no i gor­kom du­ho­vi­toš­ću, ova ljepota od fil­ma pre­pu­na mo­dri­ca pra­ti pu­to­va­nje glaz­be­ni­ka Llewyna Da­vi­sa (iz­van­red­ni Os­car Isa­ac) od ne­poz­na­tog do još ne­poz­na­ti­jeg. Umjet­nič­ki je integritet kur­va. Ali Llewyn ne­će sli­je­di­ti go­mi­lu. Ni­ti će Co­eni. Ni­ti će os­ta­li tvor­ci fil­mo­va na ovoj stra­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.