Dro gir ani k l o š ari ko ji su z auv ijek p ro­mi­je­ni l i r o ck’n’ro l l

Rolling Stone (Croatia) - - Television -

Me­đu ne­bro­je­nim glaz­be­nim bi­ogra­fi­ja­ma ko­je smo po­s­ljed­njih go­di­na ima­li pri­li­ke gle­da­ti u ki­ni­ma naj­vi­še je po­zor­nos­ti pri­vuk­la ona po­sve­će­na nju­jor­škom klu­bu CBGB, u ko­jem su pr­ve ko­ra­ke na­pra­vi­li gru­pe kao što su Te­le­vi­si­on, Blon­die, Ra­mo­nes, Tal­king He­ads i De­ad Boys. Ve­ći­na kri­ti­ča­ra film Ran­dal­la Mil­le­ra bru­tal­no je sa­sjek­la, pr­vens­tve­no mu za­mje­ra­ju­ći ne­do­volj­nu re­alis­tič­nost, od­nos­no pre­vi­še uljep­ša­ni na­čin pri­ka­zi­va­nja ži­vo­ta pr­vo­bo­ra­ca ame­rič­kog pun­ka. Svim, čak i us­put­nim poz­na­va­te­lji­ma jasno je zbog če­ga se Mil­ler od­lu­čio mit­ski klub pri­ka­za­ti kroz “ru­ži­čas­te na­oča­le” – da je i dje­lo­mič­no po­ka­zao ka­ko je to stvar­no iz­gle­da­lo, nje­gov bi ura­dak vje­ro­jat­no bio za­bra­njen čak i u naj­li­be­ral­ni­jim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. U po­vi­jes­ti po­pu­lar­ne glaz­be ni­je, a vje­ro­jat­no ni­kad i ne­će pos­to­ja­ti po­roč­ni­ja sce­na od one okup­lje­ne u ta­da iz­nim­no si­ro­maš­nom di­je­lu Man­hat­ta­na zva­nom Bowery, zbog če­ga i ne tre­ba ču­di­ti či­nje­ni­ca što do­bar dio nje­zi­nih ak­te­ra već du­go ni­je me­đu ži­vi­ma. Za raz­li­ku od Lon­do­na, ko­ji se tek upoz­na­vao s dro­ga­ma naj­raz­li­či­ti­jih vr­sta, go­to­vo kom­plet­na CBGB eki­pa bi­la je na­vu­če­na na ki­ne­ski he­ro­in, dos­tu­pan sa­mo u New Yor­ku, što je do­brom di­je­lu ben­do­va one­mo­gu­ća­va­lo čak i naj­o­bič­ni­ji od­la­zak na tur­ne­ju. Ta­ko­đer, li­ko­vi po­put Dee De­eja Ra­mo­nea i Ric­har­da Lloyda svo­ju ovis­nost ni­su mo­gli spon­zo­ri­ra­ti sa­mo kon­cert­nim nas­tu­pi­ma pa su bu­džet ne­ri­jet­ko po­pu­nja­va­li i pros­ti­tu­ira­njem. To im je, bi­zar­no ali is­ti­ni­to, čak i po­mo­glo u ka­ri­je­ri jer ve­ći­na ta­daš­njih me­na­dže­ra ni­je bi­la pre­tje­ra­no za­in­te­re­si­ra­na za ono što svi­ra­ju, ne­go se ra­di­lo o, ka­ko je to svo­je­dob­no opi­sao Tom Ver­la­ine, os­ta­rje­lim ho­mo­sek­su­al­ci­ma u lo­vu na mla­de, zgod­ne deč­ki­će.

Sa­mim ti­me te­ško je shva­ti­ti ka­ko je ta ban­da dro­gi­ra­nih klo­ša­ra us­pje­la za­uvi­jek pro­mi­je­ni­ti mo­der­nu glaz­bu. O utje­ca­ju Ra­mo­ne­sa ne tre­ba­mo ni go­vo­ri­ti, ve­li­ko je pi­ta­nje ka­ko bi bez Te­le­vi­si­ona zvu­čao nje­gov eks­pe­ri­men­tal­ni­ji na­s­ljed­nik post-punk, a po­s­ljed­njih go­di­na ben­do­vi po­put !!!, Fran­za Fer­di­nan­da i LCD So­un­d­sys­te­ma po­nov­no nam ot­kri­va­ju ne­vje­ro­ja­tan ta­lent Da­vi­da Byr­nea i Tal­king He­ad­sa. Bez os­tav­šti­ne naj­ve­ćeg nju­jor­škog jun­ki­eja Joh­n­nyja Thun­der­sa i Pat­ti Smith Gro­up sam Bog zna što bi svi­ra­li The Stro­ke­si, dok tra­go­ve Blon­di­eja u ma­njoj ili ve­ćoj mje­ri pro­na­la­zi­mo u sko­ro svim pop-rock sas­ta­vi­ma sa žen­skim vo­ka­lom. Na ža­lost, ve­lik dio ih je priz­na­nje za sve što su da­li rock’n’rol­lu do­bio puno pre­kas­no, go­di­na­ma pos­li­je smr­ti. Ne­ki ga još uvi­jek če­ka­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.