Bra­zil, evo nas sti­že­mo! Ili mo­žda ipak ne...

Ne­ko­li­ko ide­ja oko bra­zil­ske avan­tu­re zna­ne i kao Svjet­sko pr­vens­tvo u no­go­me­tu

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll Style -

Kad spo­men­te Bra­zil, go­to­vo sve mu­škar­ce (a i po­ko­ju že­nu) aso­ci­rat će na Pe­lea i na no­go­met. Ok, ni Gi­se­le ni­je za ba­ci­ti, ali ipak mis­lim da je pr­va aso­ci­ja­ci­ja no­go­met, Pe­le, Co­pa­ca­ba­na i Gla­va še­će­ra. I to tim re­do­s­lje­dom.

I eto nam sad pri­li­ke da to sve vi­di­mo i uži­vo. (Mo­žda pri­je Pe­lea ne­go Gi­se­le, ali ok, ne­moj­mo cje­pid­la­či­ti.) Na­ša rep­ka pla­si­ra­la se na Svjet­sko pr­vens­tvo (is­ti­na je­dva i u zad­njoj se­kun­di, ali ok, ne­moj­mo cje­pid­la­či­ti ni ovom pri­li­kom), uz no­go­met­no zna­nje ne­ki po­je­din­ci po­ka­za­li su da zna­ju pre­ma­lo o po­vi­jes­ti pa sad mo­žda ne­će u Bra­zil (osim u tu­ris­tič­kom aran­žma­nu), dru­gi su (pro­zvani) đil­ko­ši pa sad če­ka­ju kaz­nu i mo­žda pro­pus­te otva­ra­nje s Bra­zi­lom, ali sve u sve­mu mi svi os­ta­li mo­že­mo u Bra­zil. Mis­lim mo­že­mo ako ži­vi­mo u dvor­cu ili u pen­t­ho­useu u stro­gom cen­tru, mo­žda mo­že­mo i ako za­lo­ži­mo ne­ki od or­ga­na, a mo­že­mo i ako dig­ne­mo kre­dit (ovaj put ba­rem ne­će bi­ti u švi­car­ci­ma). Ok, mo­žda mo­že­mo i šte­dje­ti (?) pa ne­ka­ko i skr­pa­mo bu­džet za Bra­zil. A on­da kad do­đe­mo do ta­mo, tko pre­ži­vi, pri­čat će.

Da nas uve­de u bra­zil­sku pri­ču, Adi­das nam je pred­sta­vio no­vu lop­tu ko­jom će se igra­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu. No­va lop­ta ima zvuč­no i upe­čat­lji­vo ime BRA­ZU­CA, a svo­jim bo­ja­ma i tra­ka­ma is­cr­ta­nim na lop­ti sim­bo­li­zi­ra bra­zil­ske na­ruk­vi­ce do­brih že­lja (Fi­ta do Sen­hor do Bon­fim da Ba­hia). Taj ko­lo­rit do­ča­ra­va di­na­mič­nost i strast po­ve­za­nu s no­go­me­tom u Bra­zi­lu. Ina­če, Adi­das iz­ra­đu­je lop­te za Svjet­sko pr­vens­tvo u no­go­me­tu još od 1970., a to će či­ni­ti i da­lje ba­rem do 2030. go­di­ne, do ka­da ima ugo­vor s FI­FA-om. Bra­zu­cu su tes­ti­ra­li naj­ve­će zvi­jez­de no­go­met­ne igre kao što su Leo Me­ssi, Iker Ca­sil­las, Ca­va­ni i ve­li­ki Zi­ne­di­ne Zi­da­ne. Svi oni su da­li od­lič­ne ocje­ne Bra­zu­ci za raz­li­ku od Ja­bu­la­ni­ja, lop­te ko­jim se igra­lo na Svjet­skom pr­vens­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.