Psi­ho­mo­do pop pra­šio u Ka­si­ni

Od­li­čan pro­vod u Be­ogra­du i la­ga­ni­ni druženje u Su­per­caf­feu

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll Style - T. M.

Kao što smo već rek­li, po­tru­dit će­mo se or­ga­ni­zi­ra­ti par­ty/ pro­mo­ci­ju sva­kog no­vog bro­ja Rol­ling Sto­ne ma­ga­zi­na. Pa eto ta­ko smo za dru­gi broj od­lu­či­li na­pra­vi­ti pro­mo­ci­ju u Be­ogra­du, u Klu­bu Ka­si­na na Te­ra­zi­ja­ma. Po­tr­pa­li smo se u kom­bi­je, po­ve­li smo eki­pu iz Psi­ho­mo­do po­pa i kre­nu­li put Be­ogra­da. Put je pro­te­kao bez pro­ble­ma i bez če­ka­nja na gra­ni­ci ta­ko da smo u Be­ograd sti­gli na vri­je­me, a osob­lje iz de­sign ho­te­la Mr. Pre­si­dent do­če­ka­lo nas je i “pos­pre­mi­lo” u na­še so­be. Za­nim­lji­vost ovog be­ograd­skog ho­te­la je da sva­ka so­ba no­si ime ne­kog svjet­skog pred­sjed­ni­ka pa smo ta­ko bi­li u so­ba­ma gdje su nas sa zi­da prom­tra­li por­tre­ti Chur­c­hil­la, Le­nji­na, Ti­ta, Ara­fa­ta, Gol­de Me­ir i os­ta­lih ve­li­ka­na iz po­vi­jes­ti. Ne­ki su i na­uči­li ne­što po­vi­jes­nih lek­ci­ja pa sad zna­ju ka­ko iz­gle­da­ju ne­ki od go­re na­ve­de­nih.

Na­kon iz­vr­s­nog ruč­ka u Ma­de­ri ( ko­ja odu­šev­lja­va svo­jom vr­hun­skom us­lu­gom, od­lič­nim me­ni­jem te umje­re­nim cje­na­ma, a da ne za­bo­ra­vi­mo i vr­lo bit­nu stav­ku za pu­ša­če: u res­to­ra­nu se mo­že pu­ši­ti), vra­ti­li smo se u ho­tel te na­kon “fri­ška­nja” kre­nu­li u Ka­si­nu. U Ka­si­ni su nas do­če­ka­le hos­te­se ko­je su bi­le za­du­že­ne da nit­ko ne os­ta­ne že­dan pa su ta­ko svi uži­va­li u Bal­lan­ti­nes whi­skeyu i Ab­so­lut vod­ki ci­je­lu ve­čer.

Na­kon za­gri­ja­va­nja uz na­ve­de­ne na­pit­ke, bi­lo je vri­je­me za po­če­tak kon­cert­nog pro­gra­ma. Kao pred­gru­pa Psi­ho­mo­do po­pu nas­tu­pi­li su mla­di, ali od­lič­ni Za Dž. Nji­hov zvuk i pre­da­nost glaz­bi is­kre­no nas je odu­še­vi­lo. Deč­ki zvu­če kao Ar­c­tic Mon­keys, a one sta­ri­je ja­ko pod­sje­ća­ju na The Clash u svo­jim naj­bo­ljim da­ni­ma. U sva­kom

slu­ča­ju to­pla pre­po­ru­ka svim or­ga­ni­za­to­ri­ma fes­ti­va­la u re­gi­ji (In Mu­sic, EXIT , Ter­ra­neo..) da obra­te paž­nju na deč­ke iz Za Dž i na nji­ho­ve ma­te­ri­ja­le te da raz­mis­le o an­ga­ži­ra­nju. Ne­će za­ža­li­ti.

Na­kon Za Dž doš­lo je vri­je­me da Psi­ho­mo­do pre­uz­me po­zor­ni­cu i da za­pa­le at­mo­sfe­ru u Ka­si­ni. Go­bac je bio u ele­men­tu te je stan­ke iz­me­đu pje­sa­ma is­pu­nja­vao svo­jim do­bro poz­na­tim krat­kim i jas­nim po­ru­ka­ma, a os­ta­tak ban­da vr­hun­ski je glaz­be­no odra­dio kon­cert. Stvar­no je te­ško za­klju­či­ti da su već tri­de­set go­di­na na sce­ni jer svi­ra­ju/pje­va­ju s tak­vim en­tu­zi­jaz­mom i bez za­dr­ške kao da su ju­čer po­če­li svi­ra­ti. S dru­ge stra­ne, nji­ho­vih pr­vih tri­de­set go­di­na do­ni­je­lo im je is­kus­tvo i uigra­nost kak­vu ima­ju sa­mo ve­li­ki ben­do­vi. Šte­ta je što ih za­greb­ča­ni ne­će slu­ša­ti na do­če­ku No­ve go­di­ne na Tr­gu jer bio bi to li­jep dar Psi­ho­mo­do po­pu za ro­đen­dan, a i Za­grep­ča­ni bi do­bi­li vr­hun­sku svir­ku bez kal­ku­la­ci­je.

Na ža­lost i ov­dje po­li­ti­ka od­lu­ču­je tko će svi­ra­ti pa eto ni­je pro­šao Psi­ho­mo­do pop. Vra­ti­mo se mi u Ka­si­nu: na­kon svir­ke deč­ki iz Psi­ho­mo­da dru­ži­li su se s eki­pom, po­di­je­li­li ne­što auto­gra­ma, da­li par in­ter­v­jua, a i glav­na ured­ni­ca Rol­ling Sto­ne ma­ga­zi­na ni­je bi­la bes­pos­le­na pa su se Ela i Go­bac iz­mje­nji­va­li is­pred ka­me­ra. Na­kon do­ruč­ka kre­nu­li smo pre­ma Za­gre­bu, no­se­ći sa so­bom do­bre emo­ci­je iz Be­ogra­da. Hva­la svi­ma na ugod­nom do­če­ku i na­da­mo se da se usko­ro opet vi­di­mo.

Dva da­na na­kon po­vrat­ka iz Be­ogra­da i u Za­gre­bu smo or­ga­ni­zi­ra­li pro­mo­ci­ju dru­gog bro­ja pa smo se u Su­per­caf­feu dru­ži­li s dra­gim nam ljudima i Psi­ho­mo­dom. Ovo je vi­še bio af­ter work par­ty, ali uz po­moć Ja­me­so­na i Ab­so­lu­ta za­gri­ja­li smo eki­pu i ugod­no smo se po­dru­ži­li te po­pri­ča­li o te­ma­ma iz no­vog bro­ja.

(1) Đor­đi­je Staj­kić za­do­vo­ljan je

ma­ga­zi­nom (2) U Su­per­caf­feu - Go­bac, Ela, Ve­dran Brkulj i Mi­lan Pavlinović

(3) Band Za Dž – odu­še­vio je sve pri­sut­ne (4) Hos­te­se Bal­lan­ti­ne’sa po­bri­nu­le su se da nit­ko ne os­ta­ne bez Ba­li­ća

(5) Zgod­na obo­ža­va­te­lji­ca Psi­ho­mo­do po­pa iz Be­ogra­da (6) Psi­ho­mo­do pop u ele­men­tu

na po­zor­ni­ci (7) Go­bac se na­di­je­lio auto­gra­ma te ve­če­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.