Le­vi’s 501 ® već 140 go­di­na s na­ma

Ne ta­ko dav­no šver­ca­li smo ih iz Tr­sta i po­no­si­mo se ti­me

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll Style - t. m.

Na is­tom ovom mjes­tu pi­sa­li smo o

ame­rič­koj iko­ni Har­ley-Da­vid­so­nu i 110 ro­đen­da­nu tog le­gen­dar­nog bren­da ko­ji je pos­tao si­no­nim za slo­bo­du i ne­ovis­nost, pa čak i bun­tov­niš­tvo, jed­nom ri­je­čju si­no­nim slo­bod­nog na­či­na raz­miš­lja­nja i živ­lje­nja. Ovo je tekst o još jed­noj ame­rič­koj iko­ni, mo­žda i naj­ve­ćoj od svih. Vje­ru­je­mo da ne postoji ku­tak ze­malj­ske ku­gle na ko­joj lju­di ne zna­ju ili ni­su ču­li za Le­vi’s i nji­hov le­gen­dar­ni model tra­pe­ri­ca 501 ® . E pa Le­vi’s je još sta­ri­ji brend od Har­leya i on sla­vi svoj 140 ro­đen­dan. Kad ne­ki brend

ili model tra­pe­ri­ca pre­ži­vi sve mod­ne pro­mje­ne kroz 140 go­di­na i ida­lje je naj­češ­će spo­mi­nja­ni model tra­pe­ri­ca, kad ga i da­lje ku­pu­ju sve ge­ne­ra­ci­je i kad i da­lje pro­no­si duh vre­me­na rock’n’rol­la, bun­ta pro­tiv sve­ga što je to­ta­li­tar­no, kad i da­lje pje­smu “The Joker” od Ste­ve Mil­ler Ban­da po­ve­zu­je­mo uz Le­vi’s, on­da mo­že­mo re­ći da je Le­vi’s mo­žda i naj­ve­ći ame­rič­ki brend uop­će.

Ma­lo po­vi­jes­nih či­nje­ni­ca ko­je će mo­žda naj­bo­lje os­li­ka­ti du­go­traj­nost, ino­va­tiv­nost i utje­caj bren­da u ci­je­lom svi­je­tu. Dak­le 1873. go­di­ne Le­vi Stra­uss i kro­jač Ja­cob Da­vis iz Ne­va­de su­ra­đi­va­li su na pa­ten­tu ko­jim bi iz­ra­di­li pr­ve hla­če s dže­po­vi­ma ko­ji bi bi­li pri­č­vr­š­će­ni za­ko­vi­ca­ma. Hla­če su bi­le na­mi­je­nje­ne rad­ni­ci­ma na Za­pa­du ( još po­ma­lo div­ljem Za­pa­du). Taj kroj je pos­tao pr­vi kroj tra­pe­ri­ca 501 ® , ta­da zva­nih XX. Pa­tent im je odo­bren 20. svib­nja 1873. go­di­ne i ame­rič­ka iko­na je ro­đe­na. Na­kon to­ga nas­ta­vi­li su s ino­va­tiv­nim ra­dom pa su ta­ko 1922. uve­li dr­ža­če za remen na tra­pe­ri­ce Le­vi’s, pr­vens­tve­no kao odgovor na zah­tje­ve po­tro­ša­ča, ali i zbog pro­mje­na u mu­škoj mo­di. Svi mi pre­poz­na­je­mo model 501 ® po za­kriv­lje­nom di­zaj­nu ša­va na straž­njim dže­po­vi­ma. Taj di­zajn kra­sio ih je od sa­mog po­čet­ka, a 1943. go­di­ne re­gis­tri­ran je kao za­štit­ni znak i je­dan je od naj­sta­ri­jih za­štit­nih zna­ko­va ko­ji se ko­ris­ti još i dan- da­nas. U 50-im go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća bun­tov­ni­ci po­nos­no no­se le­vi­si­ce 501 ® - pre­uze­te od rad­ni­ka na­kon Ve­li­ke de­pre­si­je – i od njih či­ne sim­bol ne­po­šti­va­nja i so­li­dar­nos­ti. No­si­li su ih svi, od Ja­me­sa De­ana (film “Bun­tov­nik bez raz­lo- ga”) i Mar­lon Bran­da (film “Div­ljak” u ko­jem iz­go­va­ra le­gen­dar­nu re­pli­ku na pi­ta­nje “A pro­tiv če­ga se da­nas bu­niš Joh­n­ny?, na ko­je od­go­va­ra “A što nu­diš?’) do Jac­ka Ke­ro­uaca i Jac­k­so­na Pol­loc­ka. Le­vi­si­ce 501 ® pos­ta­ju sim­bol mla­dih i po­bu­ne. Da ne bi sve os­ta­lo na bun­tov­ni­ci­ma, po­bri­nu­la se slav­na Ma­rilyn Mon­roe ko­ja je 501 ® no­si­la u hit fil­mu “Ne­pri­la­go­đe­ni”. Na­kon to­ga mod­ne iko­ne ta­daš­njeg Hol­lywo­oda pri­gri­le su Le­vi’s 501 ® . U 60-ima i 70ima mi­lju­ni mla­dih no­si le­vi­si­ce 501 ® , a sve ih mo­že­mo vi­dje­ti na fo­to­gra­fi­ja­ma pro­s­vje­da ko­je su or­ga­ni­zi­ra­li mi­rov­ni po­kre­ti di­ljem svi­je­ta. Na­rav­no da ni ovo ne mo­že pro­ći bez još jed­ne, na­ža­lost po­koj­ne, iko­ne. Ste­ve Jobs u 80-ima usva­ja svoj le­gen­dar­ni i ka­rak­te­ris­tič­ni iz­gled s cr­nom dol­če­vi­tom, le­vi­si­ca­ma 501 ® i si­vim te­ni­si­ca­ma New Ba­lan­ce. U 90-ima po­jav­lju­je se grun­ge po­kret, a le­vi­si­ce 501 ® os­ta­ju na če­lu pro­mje­ne ge­ne­ra­ci­ja (po) os­tav­ši glav­ni odjev­ni pred­met. Na­rav­no i Kurt Co­ba­in no­sio je Le­vi’s 501 ® .

U 2000-ti­ma Le­vi’s 501 ® do­živ­lja­va mo­žda i naj­ve­će priz­na­nje. Ti­me Ma­ga­zi­ne pro­gla­ša­va le­vi­si­ce 501 ® “mod­nim pred­me­tom 20. sto­lje­ća”, či­me nad­ma­šu­ju mi­ni­suk­nju i ma­lu cr­nu ha­lji­nu. Pr­vi afro­ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma kao i pri­je na­ve­de­ni ve­li­ka­ni vje­ran je mo­de­lu Le­vi’s 501 ® . Ovo na­bra­ja­nje mo­glo bi ići u ne­do­gled jer vje­ru­jem da i vi ko­ji sad ovo či­ta­te ima­te ili ste ima­li ba­rem je­dan par le­vi­si­ca 501 ® u svom or­ma­ru... A vje­ru­je da će i ge­ne­ra­ci­je ko­je do­la­ze ima­ti ba­rem jed­ne le­vi­si­ce 501 ® u ži­vo­tu.

Pi­oni­ri Pri­je 140 go­di­na za pi­oni­re ko­ji su gra­di­li Za­pad tre­ba­lo je iz­mis­li­ti iz­dr­ž­lji­vu odje­ću

Gwen Ste­fa­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.