The Fla­ming Lips

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - joe gross

Pe­ace Sword War­ner Bros.

Po­lu tri­po­id­na glaz­ba za po­lu tri­po­id­ni film

Ovaj EP od šest pje­sa­ma zvu­či kao vru­ća ča­hu­ra ko­ja sama pu­ca. Nas­lov­na stvar – ko­mad zvjez­da­ne me­lo­di­je u sti­lu Lip­sa i glas Waynea Coynea snim­ljen mno­go pu­ta do bes­kra­ja – bi­la je na­pi­sa­na za film­sku ver­zi­ju kla­sič­nog ZF ro­ma­na En­de­ro­va igra. Ali ide­ja da bu­de in­s­pi­ri­ran ZF- om je od­bi­je­na i Lip­si su stvo­ri­li još pet obla­ka – pje­sme in­s­pi­ri­ra­ne fil­mom, uklju­ču­ju­ći neo­dre­đe­ni “If They Mo­ve, Sho­ot ’ Em” i iz­vr­s­no nas­lov­ljen 10-mi­nut­ni “Assa­ssin Be­etle – the Dre­am Is En­ding”. Ta­ko­đer, sti­ho­vi mo­gu ima­ti spo­ile­re: be­s­mrt­nim ri­je­či­ma Pu­blic Enemyja, sma­traj­te se­be... upo­zo­re­ni­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.