Ar­ca­de Fi­re

Rolling Stone (Croatia) - - Glazbena Godina -

Re­flek­tor

Se­dam­de­set minuta wi­de-screen dan­ce roc­ka u ko­pro­duk­ci­ji biv­šeg čla­na LCD So­un­d­sys­te­ma Ja­me­sa Murp­hyja s osva­ja­či­ma Gram­myja, vr­lo am­bi­ci­oz­nog ben­da ko­ji pu­ni are­ne i in­die gru­pe oz­bilj­nih i obi­telj­skih lju­di: uči­ni­li su ono što su The Clash, Tal­king He­ads i mno­gi dru­gi ra­di­li i pri­je - spo­ji­li su rock sa so­ulom ples­nog po­di­ja. Po­jav­lju­ju se i utje­ca­ji gla­ma, pun­ka, dis­co i elec­tro glaz­be, du­ba i reg­ga­ea te ha­ićan­ske ra­re. Kad si bend po­put Ar­ca­de Fi­rea, imaš i emo dra­ma­tič­nost i kri­ti­zi­raš su­vre­me­nu kul­tu­ru (kao bu­lji­ti u te­le­vi­zor: ne­moj­te to ra­di­ti!). Na­rav­no, oni ko­ji ih mr­ze, kri­ti­zi­rat će i da­lje: du­bo­ko­um­no će ras­prav­lja­ti ka­ko je po­li­ti­ka na al­bu­mu du­bo­ko skri­ve­na. No, spo­sob­nost da pro­vo­ci­ra­ju s ak­tu­al­nim te­ma­ma je ono što plo­ču či­ni ve­li­kom. I ni je­dan al­bum ove go­di­ne ni­je iz­a­zvao vi­še za­bav­ne ga­la­me. Stephen Col­bert re­kao im je u li­ce da su pre­ten­ci­oz­ni, a oni su se na­smi­ja­li. A on­da je po­če­la za­ba­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.