Dra­ke Not­hing Was the Sa­me

Rolling Stone (Croatia) - - Albumi Godine -

Ako je Kanye vi­so­ko u obla­ci­ma, Dra­ke je re­per za ma­le lju­de, pa­met­ni kli­nac zbu­njen zbog svo­je sla­ve, sr­ča­nos­ti, obi­te­lji, sve­ga osim svo­jih pje­vač­kih po­ten­ci­ja­la. Ali ono što da­je te­ži­nu nje­go­vom usam­lje­nom, fan­tas­tič­nom pu­to­va­nju je osje­ćaj­nost ko­joj je ključ­nu po­moć pru­žio Noa “40” She­bib sa svo­jim vr­tlož­nim

be­ato­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.