Skril­lex: “Re­cess”

Skril­lex pres­ta­je s agre­siv­nim is­pa­di­ma na glat­kom, op­ti­mis­tič­nom pop de­bi al­bu­mu

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - C.R. WEINGARTEN

Dan­ce princ, ka­ko mu čes­to te­pa­ju, na no­vom al­bu­mu pres­ta­je s agre­siv­nim is­pa­di­ma i nu­di glat­ki i op­ti­mis­tič­ni pop al­bum. Tekst

Skril­lex se pro­bio la­ko­mis­le­no us­mje­ra­va­ju­ći svo­ju ka­ri­je­ru pre­ma bu­duć­nos­ti. Hi­to­vi ko­ji su ga pros­la­vi na dub­s­tep sce­ni, od “Scary Mons­ters and Ni­ce Spri­tes” iz 2010. do “First of the Ye­ar (Equ­inox)” 2011., ni­su zvu­ča­li kao pje­sme, ne­go kao da Tran­sfor­mer je­de Vol­tor­na: ko­ris­tio je van­ze­malj­ske zvu­ko­ve umjes­to ins­tru­me­na­ta, sem­pli­rao je di­je­lo­ve hi­to­va s Yo­uTu­bea umjes­to da ko­ris­ti vi­nil i za­mi­je­nio je re­dos­li­jed stro­fa-re­fren-stro­fa gi­gant­skim dro­po­vi­ma – stva­ra­nje na­pe­tos­ti ko­ja do­vo­di do iz­ne­nad­nih, ne­iz­bjež­nih bass bom­bi. Mno­ge slu­ša­te­lje Skril­lexo­vi ne­ljud­ski rit­mo­vi i sin­te­tič­ki zvu­ko­vi pod­sje­ća­ju na Key and Pe­ele skeč o dub­s­te­pu ko­ji iz­a­zi­va kr­va­re­nje iz no­sa: “Opros­ti, jel’ to glaz­ba?”

Svim skep­ti­ci­ma: Skril­lex je čuo va­še pri­tuž­be. Na pr­vom cje­lo­vi­tom iz­da­nju u svo­joj šes­to­go­diš­njoj so­lo ka­ri­je­ri pos­tao je prik­lad­ni­ji, sret­ni­ji i bo­lje pri­la­go­đen – is­pos­tav­lja se da vas sa­mo že­li ras­ple­sa­ti, a ne na­tje­ra­ti vas u po­go kao ma­ni­ja­ke. Po­kraj su­per ma­čo mu­ška­ra­ca na ste­ro­idi­ma, europ­skih EDM zvi­jez­da po­put DJ Sna­kea i Mar­ti­na Gar­rixa ko­ji za­uzi­ma­ju top

ljes­tvi­ce, lo­gič­no je da čo­vjek ko­ji je pros­tro put naj­a­gre­siv­ni­joj stra­ni dan­ce glaz­be uz­vra­ti uda­rac. Po­pis pje­sa­ma na Re­ce

ss pun je zlob­nih nas­lo­va po­put “Fuck That”, ali svi vo­de na kri­vi trag. Ono ma­lo pje­sa­ma ko­je sa­dr­že drop njež­no eks­plo­di­ra­ju, čak ugod­no, ko­li­ko god to pa­ra­dok­sal­no zvu­ča­lo. Kad se us­po­re­di s gej­zi­ri­ma oš­trih zvu­ko­va na ko­ji­ma se Skril­lex spe­ci­ja­li­zi­rao, vr­hun­ci na Re­ce­ssu su glat­ki i ugodni – vi­še pod­sje­ća­ju na ve­se­lu igru la­ser ta­ga, ne­go na glad­ni ur­lik T-rexo­vog ro­bo­ta.

Puno je vre­me­na pro­veo za­lu­đen elek­tro­nič­kim zvu­ko­vi­ma ko­ji su vje­ro­jat­no do­pr­li do 26-go­diš­nja­ka dok je bio za­uzet pro­da­va­njem ti­nej­džer­ske tje­sko­be u

scre­amo ban­du. “Rag­ga Bomb” is­tra­žu­je je­ke sje­ver­nog Lon­do­na ra­nih 90-ih kad su se kraj­nje fre­ne­tič­ni pro­mo­li jun­gle tec­h­na mi­je­ša­li s di­gi­tal­nim dan­ce­hal­lom – tu je i gos­tu­ju­ći vo­kal ne­priz­na­tih pi­oni­ra jun­glea iz Rag­ga Twin­sa. U “Co­ast Is Cle­ar” odje­ku­je ko­mer­ci­jal­na eks­plo­zi­ja 2-ste­pa kas­nih 90-ih s Chan­ce the Rap­pe­rom, no­vom na­dom hip hi­pa iz 2013. ko­ji pje­vu­ši kao dro­gi­ra­ni i pi­jani Craig David. “Dir­ty Vi­be” na pa­pi­ru iz­gle­da kao pre­op­te­re­ći­va­nje su­vre­me­nog tren­da – pri­dru­žu­je mu se Di­plo sa zvi­jez­da­ma K-po­pa, G-Dra­gon i CL – ra­di se za­pra­vo o na­pe­tim di­je­lo­vi­ma sta­rog har­d­co­re tec­h­na, tempo je 160 uda­ra­ca po mi­nu­ti na ko­ji se ne mo­že twer­ka­ti.

Ovaj dru­ga­či­ji Skril­lex ne na­bi­ja to­li­ko adre­na­li­nom, ni­ti je za­ba­van na na­čin ne­an­der­tal­skog rit­ma kao tip ko­ji nam je dao sve te vri­šte­će, uda­ra­ju­će dub­s­tep

dro­po­ve. Čuj­te, čak je i Black Flag imao jazz fa­zu, a Pu­blic Enemy na­pra­vi­li su funk al­bum – obo­je su bi­li iz­nim­no pod­ci­je­nje­ni. Mno­gi ele­men­ti ko­ji su Skril­lexa do­ve­li do po­čet­nog us­pje­ha i da­lje su tu neg­dje na Re­ce­ssu: za­gu­šu­ju­ći low end, ne­pra­vil­ni ru­bo­vi, agre­si­ja in­dus­trij­ske sna­ge, de­zo­ri­jen­ti­ra­no su­da­ra­nje zvuč­nih kr­ho­ti­na, vo­ka­li to­li­ko is­kriv­lje­ni da zvu­če po­put ko­mu­ni­ka­ci­je van­ze­ma­lja­ca. Sve je to još uvi­jek Skril­lex, sa­mo s puno kons­truk­tiv­nog sa­mo-re­mik­si­ra­nja. Vo­li­te ga ili re­ci­te ko­li­ko ima­te go­di­na: on tre­nut­no ra­di naj­i­no­va­tiv­ni­ji pop.

Skril­lex

Re­cess Big Be­at

HHH ½

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.