GUEST LIST Chris Cor­nell

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj -

Pri­je ne­go što sa So­und­gar­de­nom (uz Ni­ne In­ch Na­il­se) kre­ne na ljet­nu tur­ne­ju, pje­vač je oda­brao pet pje­sa­ma ko­je su utje­ca­le na nje­ga.

The Be­atles “You’ve Got to Hi­de Yo­ur Lo­ve Away”

Taj krh­ki na­čin na ko­ji John Len­non pje­va ovu stvar oča­rao me kao klin­ca. Po­ve­zao sam se s pje­smom na na­čin ko­ji se ne do­ga­đa kad ste sta­ri­ji.

Pink Floyd

“As­tro­nomy Do­mi­ne”

Stis­nuo sam se kad sam pr­vi put čuo ovu pje­smu. Bio je to

hard rock i psi­ho­de­li­ja, ali ta­ko­đer i buč­no i ek­pe­ri­men­tal­no. Iz 1967.!

Tom Wa­its

“Clap Han­ds”

Sje­ćam se ka­ko se vo­zim u svo­joj ‘69 Toyo­ti Co­ro­ni, slu­šam Uni­ver­sity of Wa­shin­g­ton ra­dio pos­ta­ju i poč­ne ova pje­sma. To je za me­ne bi­la ona vr­sta ”O moj bo­že!” tre­nut­ka.

Da­ni­el Joh­ns­ton

“Wal­king the Cow”

Ova me stvar na­uči­la da postoji mno­go jed­na­ko vri­jed­nih na­či­na pris­tu­pa pi­sa­nju pje­sa­ma. To jed­nos­tav­no tre­ba bi­ti ono ne­što što tak­ne lju­de u ži­cu.

Bru­ce Sprin­g­s­te­en

“Ne­bra­ska”

Kad je So­und­gar­den nas­tu­pao po klu­bo­vi­ma s mno­go agre­siv­nih, is­te­to­vi­ra­nih lju­di, na­kon ga­že bih do­šao doma i nes­tao u ovoj pje­smi. Sam čo­vjek ko­ji pje­va uz akus­tič­nu gi­ta­ru…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.