Ra­dio 101: glaz­be­na prosla­va ro­đen­da­na

Kul­t­ni ra­dio sla­vi 30 go­di­na dje­lo­va­nja

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - M. P.

VI­ŠE DE­SE­TA­KA BIV­ših i sa­daš­njih za­pos­le­ni­ka, jed­na­ko to­li­ko te­mat­ski raz­no­li­kih emi­si­ja, bez­broj sa­ti sjaj­ne glaz­be i in­for­ma­ti­ve, mno­go­broj­ni vjer­ni slu­ša­te­lji… Dru­gim ri­je­či­ma, ži­vi or­ga­ni­zam ko­ji se s go­di­na­ma mi­je­njao. Sve na­bro­je­no, ali i puno vi­še od to­ga Ra­dio 101 pros­la­vit će pri­god­nim kon­cer­tom po­vo­dom svog 30. ro­đen­da­na ko­ji će se 8. svib­nja 2014. odr­ža­ti u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci kul­tu­re. Po­pis iz­vo­đa­ča otva­ra Psi­ho­mo­do Pop, dok će se os­ta­li naj­a­vi­ti u tjed­ni­ma ko­ji sli­je­de. Sre­diš­njem kon­cer­tu po­vo­dom ro­đen­da­na Ra­di­ja 101 pret­ho­di­la je se­ri­ja ma­njih ko­ji su pos­lu­ži­li kao zvuč­na rock uver­ti­ra ono­me što sli­je­di po­čet­kom svib­nja. Par­ti­brej­kers, SARS, Vla­da Div­ljan, Go­gol Bor­del­lo sa­mo su ne­ki od svi­ma do­bro poz­na­tih iz­vo­đa­ča ko­ji su svo­je kon­cer­te u uvi­jek ugod­no po­pu­nje­noj Tvor­ni­ci kul­tu­re odr­ža­li u mje­se­ci­ma iza nas. A do­kaz da je glaz­ba odu­vi­jek bi­la izu­zet­no va­žan dio Sto­je­di­ni­ce se­že u 1984. go­di­nu, kad je s emi­ti­ra­njem kre­nuo Omla­din­ski ra­dio. Pr­vi stu­dio bio je u Stu­dent­skom do­mu Stje­pan Ra­dić, odak­le je dje­lo­vao sve do svib­nja 1987. ka­da se pre­se­lio u stu­dio u Ga­je­voj 10 u Za­gre­bu. Šest go­di­na kas­ni­je Omla­din­ski ra­dio se pre­ime­no- vao u Ra­dio 101 jer je ra­dio sta­ni­ca emi­ti­ra­la svoj pro­gram na frek­ven­ci­ji 101 MHz. Na toj su frek­ven­ci­ji i adre­si os­ta­li do da­nas. Je­dan od naj­važ­ni­jih do­ga­đa­ja u bo­ga­toj ra­dij­skoj po­vi­jes­ti sva­ka­ko je i pro­s­vjed­ni skup ko­ji je na glav­nom grad­skom tr­gu 21. stu­de­no­ga 1996. oku­pio 120.000 lju­di. Svi oni oku­pi­li su se u znak po­dr­ške i svoj glas dig­nu­li pro­tiv od­lu­ke o uki­da­nju kon­ce­si­je u če­mu su, sre­ćom, i us­pje­li. U bli­žoj po­vi­jes­ti Ra­dio 101 us­pješ­no se iz­bo­rio i sa ste­ča­jem, ras­te mu slu­ša­nost a vid­ljiv je i po­vra­tak ve­li­kih ogla­ši­va­ča u eter.

Po­pu­lar­no i svi­ma dra­go “juTro­va­nje” uz Ša­ma­na i Ma­ta­na, “Te­ma Da­na” Želj­ka Ma­ti­ća, “Ak­tu­al­ni 101” ko­ji pot­pi­su­je in­for­ma­tiv­na re­dak­ci­ja, “Pho­ne­box” u ko­jem slu­ša­te­lji pos­ta­ju glaz­be­ni ured­ni­ci kao i mno­ge dru­ge emi­si­je iz da­na u dan do­ka­zu­ju da je 101 MHz frek­ven­ci­ja ko­ja u uši slu­ša­te­lja i da­lje pla­si­ra kva­li­tet­nu glaz­bu i re­le­vant­nu do­zu in­for­ma­ti­ve.

Uz sve na­ve­de­no, Mat­ko An­to­no­vić Ma­tan, dio vo­di­telj­skog dvoj­ca “juTro­va­nja”, no­mi­ni­ran je za Ve­čer­nja­ko­vu ru­žu u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg ra­dij­skog vo­di­te­lja go­di­ne. Show se na Sto­je­di­ni­ci emi­ti­ra svaki dan od 6 do 11 sa­ti, a Ma­tan ka­že ka­ko tu no­mi­na­ci­ju do­živ­lja­va kao za­jed­nič­ku zas­lu­gu kva­li­tet­nih lju­di. Upra­vo je kva­li­te­tan ka­dar lju­di ne­što s či­me se Ra­dio 101 i da­nas mo­že s pu­nim pra­vom po­hva­li­ti.

JUTRO­VA­NJE Ša­man i Ma­tan,

vo­di­te­lji po­pu­lar­ne emi­si­je 101-ice

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.