Thi­every Cor­po­ra­ti­on

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - ANĐELO JURKAS

Omi­lje­ni bend lju­bi­te­lja smo­oth lo­un­ge glaz­be, tvor­ci su ujed­no i po­pu­lar­ni­jih so­un­d­trac­ko­va kor­po­ra­cij­skih af­ter par­tyja i pred­hip­s­ter­skih do­mje­na­ka. Pu­bli­ka mik­sa­nja i kris kro­sa­nja žan­ro­va do­bro zna rad i tak­ti­ku Ro­ba Gan­ze i Eri­ca Hil­to­na. Pit­ki i za­ga­si­ti žen­ski vo­ka­li fi­no po zvuč­nos­ti sje­da­ju na bo­ssa­no­va bra­zi­li­ja­ne mi­je­ša­ne s la­ti­no utje­ca­ji­ma, po­vre­me­no reg­gae i dub rit­mič­kim in­ter­ven­ci­ja­ma, a sve spa­ja­no ma­hom down­tem­po ili sred­njim tem­pom rit­mo­vi­ma. Nji­hov naj­no­vi­ji al­bum, ujed­no i pr­vi za vlas­ti­tu di­sko­graf­sku eti­ke­tu, ne iz­ne­na­đu­je oso­bi­tim stil­skim ili zvuč­nim po­ma­ci­ma. Ono što je iz­nim­no pit­ko i ne­na­met­lji­vo, na­kon uzas­top­nih slu­ša­nja la­ko pos­ta­je mo­no­to­nim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.