Me­ri­tas

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - ANĐELO JURKAS

Te­ško je de­tek­ti­ra­ti gdje le­ži ne­dos­ta­tak ši­re re­cep­ci­je down­tem­po po­pa ko­ji već go­to­vo dva de­set­lje­ća u re­dov­nim al­bum­skim for­ma­ma ser­vi­ra­ju Me­ri Ja­man i Ani­ta Va­lo. Pot­pis­ni­ce ne­kih od naj­ljep­ših ba­la­da s po­čet­ka ka­ri­je­re (“Bu­dim se”) uvi­jek su tu neg­dje u sje­ni, ali bez zas­lu­že­no­ga ka­pi­ta­li­zi­ra­nja me­lo­di­oz­nos­ti. Po­vre­me­no šar­mi­ra­ju kao ri­jet­ko tko na sce­ni na­iv­no ar­ha­ič­nom te­mom “Još jed­nom”, po­igra­va­ju se akus­ti­kom, kras­no mo­du­li­ra­ju, ra­zvi­ja­ju sjet­ne i njež­ne me­lo­di­je, gra­de at­mo­sfe­ru, za­ple­šu, no on­da ih pre­hi­ti “ououououou” efekt (“Umjes­to is­pri­ke”, “Una­trag”) ili pre­va­ri po­tre­ba za me­ta­fo­ra­ma (“Igrač­ka”) pa re­zul­tat is­pad­ne ne­po­treb­nim spu­šta­njem ra­zi­ne dje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.