Vlat­ko Ste­fa­nov­ski

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - ANĐELO JURKAS

Uvri­je­žen stav pre­ma bal­kan­skim glaz­be­nim le­gen­da­ma i sve­ti­nja­ma je ne pa­ko­va­ti. Iako ni­je ne­lo­gič­no bi­ti skep­tič­nim pre­ma nji­ho­vim re­cent­nim ra­do­vi­ma ko­ji ne­ri­jet­ko pa­te od čez­nut­lji­vih po­gle­da za proš­lim svr­še­nim vre­me­ni­ma. U slu­ča­ju di­sko­graf­skog po­vrat­ka ve­li­kog ma­ke­don­skog gi­ta­ris­tič­kog su­per­he­roj­če­ta “le­bi­sol­če­ta”, ta­kav oprez ni­je bio pri­je­ko po­tre­ban. Le­žer­ni gi­ta­ris­tič­ki stil vr­hun­skog maj­sto­ra ne­ma­lo pod­sje­ća na ma­što­vi­te da­ne nje­go­ve ma­tič­ne gru­pe kao i Knop­fle­ro­ve, Clap­to­no­ve i J. J. Ca­le­ove ma­ni­riz­me. Vo­kal­no, Ste­fa­nov­ski os­ta­je in­fe­ri­oran gi­ta­ris­tič­kom vir­tu­ozu, en­gle­ski mu ni­je bio pri­je­ko po­tre­ban kao ni oče­ki­va­no po­vre­me­no so­lis­tič­ko pre­svi­ra­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.