Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - NI­NA JUKIĆ

Ka­ko to već obič­no bi­va s no­vim li­ci­ma na pop sce­ni, ta­ko i Dan­ki­nju MØ, pra­vog ime­na Ka­ren Ma­rie Ør­sted, us­po­re­đu­ju s dru­gim glaz­be­ni­ca­ma, toč­ni­je s Lyk­ke Li, Gri­mes i La­nom Del Rey. S pr­vom mo­žda i di­je­li sje­ver­njač­ki sen­zi­bi­li­tet, a s Gri­mes sklo­nost ples­noj ra­zuz­da­nos­ti, no nje­zin sa­mo­uvje­re­ni vo­kal vi­še zas­lu­žu­je us­po­red­bu s kla­si­ci­ma so­ula ne­go s is­for­si­ra­nom La­nom. Na svom de­bi­tant­skom al­bu­mu MØ naj­ve­ći po­ten­ci­jal is­ka­zu­je u ne­pre­dvid­lji­vi­jim pje­sma­ma s ele­men­ti­ma dub­s­te­pa po­put “Was­te of Ti­me”, a ra­skoš­noj pro­duk­ci­ji nje­zi­na elec­tro in­die po­pa do­pri­nos je dao i Di­plo (“XXX 88”). MØ po­sje­du­je i ta­lent i za­raz­nu ener­gi­ju – i zas­lu­že­no skup­lja hva­los­pje­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.