Hej, još jed­nom, “Yel­low Brick Ro­ad”

Naj­bo­lji tre­nu­ci Sir El­to­na do­bi­li su zas­lu­že­no su­per-de­luxe re­iz­da­nje

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - BAR­RY WALTERS

NAJ­BO­LJE NA AL­BU­MU: “Ben­nie and the Jets,” “Cand­le in the Wind”

El­ton John Go­od­bye Yel­low Brick Ro­ad: 40th An­ni­ver­sary Box Set Is­land

Na svom sed­mom al­bu­mu, ujed­no i pre­kret­ni­ci, El­ton John os­ta­vio se jed­no­lič­ne stvar­nos­ti kan­ta­uto­ra i prik­lo­nio se svje­tli­joj rock & roll fan­ta­zi­ji in­s­pi­ri­ra­noj Hol­lywo­odom. Raz­no­lik dvos­tru­ki al­bum iz 1973. sa ži­vo­pis­nim pje­sma­ma, bez onih ko­je po­pu­nja­va­ju pros­tor – od tu­ga­lji­ve prog-rock pje­sme ko­ja otva­ra al­bum, “Fu­ne­ral for a Fri­end”, do ve­se­le, sim­fo­nij­ske za­vr­š­ne pje­sme “Har­mony” – na ne­kim mjes­ti­ma upu­ću­je na to što su Be­atle­si mo­gli stvo­ri­ti da su os­ta­li za­jed­no još ne­ko­li­ko go­di­na. Ovo do­bro­doš­lo pro­ši­re- nje na 5 CD-a i DVD do­no­si ne­ko­li­ko pje­sma ko­jih ne­ma na al­bu­mi­ma; de­vet novih pje­sa­ma ko­je su obra­di­li još uvi­jek ži­vu­ći obo­ža­va­te­lji, od Mi­gu­ela do Fall Out Boya (vr­hu­nac je kad John Grant pje­va “Swe­et Pa­in­ted Lady”); kla­sič­ni dokumentarac o stva­ra­nju al­bu­ma; a naj­bo­lje od sve­ga, eks­plo­zi­van kon­cert u Lon­do­nu ko­ji naj­bo­lje pri­ka­zu­je ko­li­ko bi John i nje­gov od­li­čan bend mo­gli ro­ka­ti iz­me­đu moć­nih ba­la­da po­put “Yo­ur Song”. Žeš­ći nas­tu­pi sa­vr­še­no pris­ta­ju nje­go­vim pro­fi­nje­nim me­lo­di­ja­ma: ra­zuz­dan vr­hu­nac “The Bal­lad of Danny Ba­iley” do­ka­zu­je da El­to­no­vo lu­pa­nje po kla­vi­ru mo­že stva­ra­ti bu­ku kao plug po pen­t­ho­useu.

El­ton John 1973. go­di­ne;

Pa­trick Stump iz Fall Out Boya (u kru­gu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.