The Pret­ty Rec­k­less

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - Go­ing to Hell Ra­zor & Tie CHUCK EDDY

Zvi­jez­da Tra­če­ri­ce oživ­lja­va div­lji, pr­lja­vi duh roc­ka 80-ih

Dr­ski dru­gi al­bum ovog nju­jor­škog ben­da vr­vi up­be

at rit­mom i be­at- wi­se ras­po­lo­že­njem što je u hard roc­ku po­tis­nu­to još od ere grun

gea. Pje­sme “He­aven Knows” i “Why’d You Bring a Shot­gun to the Par­ty” pra­ve su gla­mu­roz­ne ko­rač­ni­ce o ne­s­hva­će­nim ti­nej­dže­ri­ma; os­ta­le pje­sme od Car­rie Un­derwo­od uzi­ma­ju ono što je ona uze­la

co­un­tryju i što je in­drus­tral Ma­rilyna Man­so­na uzeo ha­ir me­ta­lu. Pro­vo­ka­ci­ja je sva­ka­ko dio igre, ali pje­va­či­ca Taylor Mom­sen – naj­poz­na­ti­ja po ulo­zi u Tra­če­ri­ci – puno go­vo­ri o ka­to­lič­kom osje­ća­ju kriv­nje. “Ab­so­lu­ti­on” je pje­sma ko­ja ja­ko pod­sje­ća na “Ed­ge of Se­ven­te­en”; “Go­ing to Hell” ima sce­nu is­po­vi­je­da­nja u is­po­vje­da­oni­ci. Bo­že, opros­ti joj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.