Ge­or­ge Mic­ha­el

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - Symp­ho­ni­ca Is­land ROB SHEFFIELD

Pr­vi al­bum poz­na­tog pje­va­ča od 2004. go­di­ne je ra­skoš­no, sek­si is­kus­tvo

Ge­or­ge Mic­ha­el pje­vu­ši “Wild Is the Wind”? S ci­je­lim or­kes­trom? To je za­nim­lji­va ide­ja. Nje­gov pr­vi al­bum u 10 go­di­na pro­du­ci­rao je po­koj­ni Phil Ra­mo­ne, čo­vjek ko­ji je osmis­lio udru­ži­va­nje pje­va­ča, s bra­dom sta­rom ne­ko­li­ko da­na, i or­kes­tra pu­nog priv­lač­nih lju­di ka­ko bi se do­bio ra­sko­šan li­ve kon­cert kla­sič­nih ba­la­da za ljub­lje­nje. Ne­ke su bez­vre­men­ske – jazz stan­dar­di, “My Baby Just Ca­res for Me”, “The First Ti­me I Saw Yo­ur Fa­ce” – a ne­ke su iz nje­go­vog opu­sa. G. Is­tra­ži Mo­no­ga­mi­ju opu­šta se pje­va­ju­ći “One Mo­re Try” i “Praying for Ti­me”; naj­bo­lje je kad oži­vi kla­sik iz ere Wham!-a, “A Dif­fe­rent Cor­ner”, da­ju­ći mu trun­či­cu mu­dros­ti odras­le do­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.