Sta­ri vrag ra­sko­ši i uku­sa

Bi­ogra­fi­ja pje­va­ča Rol­ling Sto­ne­sa pri­ča je o čo­vje­ku s puno li­ca ko­je su auto­ru ot­kri­li raz­no­li­ki su­go­vor­ni­ci

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - MI­LAN PAVLINOVIĆ

Mick

Chris­top­her An­der­sen

Ne­dav­no sa­mo­uboj­stvo Jag­ge­ro­ve dje­voj­ke L ‘Wren Scott još je je­dan u ni­zu tra­gič­nih slu­ča­je­va ko­ji su se do­ga­đa­li mno­gim ljudima bli­skim pje­va­ču Sto­ne­sa i ben­du. Jag­ger se hva­lio da je spa­vao s 4000 že­na (i po­ne­što mu­ška­ra­ca), ali mu se do­go­di­lo ono na što ga je upo­zo­ra­vao Ric­har­ds: Bren­da, na kra­ju ćeš os­ta­ti sam. Bi­ogra­fi­ja Mick vr­lo ma­lo se ba­vi glaz­bom, glav­ne te­me su nje­go­va ne­za­sit­na sek­su­al­na že­lja i ne­pre­suš­na glad za nov­cem. Na­ga­đa se da se Scott ubi­la zbog du­go­va, što je po­s­ljed­nja u ni­zu scary sli­ka či­je se va­ri­jan­te po­nav­lja­ju u knji­zi i ko­ja je opet po­t­vr­di­la oko če­ga se vr­ti Jag­ge­rov ži­vot­ni usud: no­vac, že­ne i smrt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.